Д О К У М Е Н ТЫ
Закон Украины
СО ДЕ Р Ж А Н И Е
от 25.12. 2008 г. № 800Л/1 «О предотвращё-;
нии влияния мирового финансового кризи-
са на развитие строительной отрасли и
жилищного строительства»
Приказ ГН А У.
.............
.....................................
© . .
.2 2
от 19.12.2008 г. N° 784 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций о полноте охвата уче-
том плательщиков отдельных видов налогов»
М етодические рекомендации .
............ ....
2 2
о полноте охвата учетом плательщиков от-
дельных видов налогов,
утвержденные при-
казом ГНА Украины от 19.12.2008 г. № 784
1
^ < ^ Л ЗЬ Я вН Е Н " Я
6 } —
П о стано вление.
...........
враще-
-"'ч
»
V
Приказ ГН А У.
..................................................
А С / .
. 36
от 09.12.2008 г. № 772 «Об утверждении
Порядка отбора крупных налогоплательщи-
ков и методики его применения»
Порядок о тб о р а .
.........................................................
36
крупных налогоплательщиков и методика
его применения,
утвержденный приказом
ГНАУ от 0 9 .12.2008 г. № 772
Приказ Минфина Украины .
...............
38
от 22.12.2008 г. № 1524 «Об утверждении
Методических рекомендаций по проверке
сопоставимости показателей финансовой
отчетности»
М етодические рекомендации .
....................
38
по проверке сопоставимости показателей фи-
нансовой отчетности,
утвержденные прика-
зом Минфина Украины от 22. 12.2008г. № 1524
.....................................
43
Хозяйственного суда Закарпатской облас-
ти от 21.1 2.2007 г. N° 7/310-2007
/списанная
безнадежная задолженность за товары (ус-
луги) не является дополнительным благом
(без Н Д Ф Л )/ (извлечение)
Письмо ГН А У .
.......
....................................
© . . . . .
.4 5
от 18.11.2008 г.
№ 23655/7/16-1517-01
/реорганизация предприятия путем преоб-
разования без Н Д С /
Письмо ГН А У .
.................................................................
47
от 23.10.2008 г. № 21646/7/1
5-07 \7/уплата
земельного налога за земельные участки,
приобретенные на основании гражданско-
правовых соглаш ений/
Письмо ГН А У .
..................................................................
47
от02.09.2008 г. № 8436/6/15-0716, № 17667/
7/15-0717
/сроки уплаты земельного налога/
Письмо Г Н А У .
..................................................................
48
от 13.01.2009 г. №
3 7 4 /7 /^ -0 7 М /индекса-
ция ставок земельного налога и денежной
оценки земли в 2009 году/
П и сьм о .
.................................................................................
49
Государственного комитета Украины позе-
мельным ресурсам от 09.01.2009 г. № 14-22-
6/87
/индексация денежной оценки земель/
П и сьм о .
.................................................................................
72
Союза предпринимателей малых, средних
и приватизированных предприятий Украи-
ны от 16.01.2009 г. № 32
БУХГАЛТЕРІЯ представляє нову КНИГУ
т т " р Т І Ж £¥. необхідно всім,
А І Г і П V-* І Л • доступно кожному
РЕКЛАМА
Дата виходу: лютий 2009 року
Розмір пенсії - і це ні для кого не таємниця - може бути дуже різним. Згідно з чинним законодавством
суму пенсії персонально для кожного громадянина розраховують фахівці Пенсійного фонду. Але в основі
цього розрахунку - документально підтверджені дані, які формуються протягом усієї трудової біографії
майбутнього пенсіонера. А от залежать ці дані як від самого громадянина, так і від його роботодавців. До
книги буде включено основні «пенсійні» нормативні акти, роз'яснення, а також аналітичні матеріали, що
дозволять відстежити й проаналізувати всі фактори, які в остаточному підсумку впливають на розмір пенсії:
розібратися, що залежить від самого громадянина, а що - від його роботодавця; показати на конкретних
прикладах механізм формування пенсійної суми.
Книгу можна буде придбати у філіях Агентства передплати і доставки «Бліц-преса»
за готівковим та безготівковим розрахунком.
Телефон гарячої лінії: 8 800 501 73 90
(з 9.00 до 18.00, дзвінки по Україні безкоштовні)
4
БУХГАЛТЕРИЯ № 4 (835) ■ 26 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 2 Бухгалтерия 2009 04 читать онлайн следующая страница 4 Бухгалтерия 2009 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст