І розділ*
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду_______ грн.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду_______ грн.
Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпечен-
ням» на початок звітного періоду:
Д т _____ грн.
К т ______грн., у тому числі:
відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів
«б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» __________ грн.;
відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті
13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»
__________ грн.;
пеня ________ грн.;
фінансові санкції ______ грн.;
інші ____________ грн.
Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпечен-
ням» на кінець звітного періоду:
Д т _____грн.
К т _____ грн., у тому числі:
відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів
«б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» __________ грн.;
відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті
13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»
__________ грн.;
пеня ___________ грн.;
фінансові санкції ______ грн.;
інші ___________ грн.
Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат і винагород, пов’язаних з відносинами трудового
найму, у звітному періоді:
усього __________ грн.,
у т.ч. у натуральній формі _________ грн.**
Д о д ато к до розрахунку суми страхових внесків на за га л ь н о о б о в ’язкове держ авне
пенсійне страхування, щ о підлягаю ть сплаті з а _____________м іс я ц ь 2 0 0 _ року
II розділ***
Місяць, за який
виплачується
заробітна плата
Одержаний
фонд оплати
праці у звітному
місяці (чистий)
Коефіцієнт
К = НЗП : ВЗП
Належить до сплати
Одержаний фонд
оплати праці у
звітному місяці,
приведений до
нарахованого
усього
у тому числі
32%
(гр.2 х
х гр.З х
х 32%)
4%
(гр.2 х
х гр.З х
х 4%)
42%
(гр.2 х
х гр.З х
х 42%)
1-5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
К — поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.
НЗП — нарахована заробітна плата за місяць.
ВЗП — заробітна плата до виплати за місяць.
Головний бухгалтер _________________
______________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
’ Заповнюють усі платники.
•‘ Відповідно до статті 23 Закону України «Про оплату праці» із змінами та доповненнями.
••"Заповню ється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 р.
(у т.ч. і за наявності заборгованості з виплати заробітної плати).
БУХГАЛТЕРІЯ
-----------*-----------
fJ.HU VI ***-!*-01 О »ГАГ ГСмі
предыдущая страница 100 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 102 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст