Додаток 23
до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхуваль-
никами та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування д о Пенсійного фонду України
Міністерство, інший центральний орган виконавчої Середньооблікова чисел ьність штатних працівників
влади
_____________
М ісцезнаходження
(місце проживання)
тел.
Форма власності
_____
Код за ЄДРПОУ
(номер згідно з ДРФО)
N9 реєстрації платника
Назва банку
__________
МФО
__________________
N9 п/рахунку
__________________
Обрана система оподаткування
облікового складу за зв ітн и й період
(заповнюється відповідно д о наказу Держкомстату
України від 28.09.2005 р. № 286, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції У кр а їн и 30.11.2005 р.
за № 1442/11722)
у тому числі: середньооблікова кількість штатних праців-
ників, яким відповідно до ч и н н о го законодавства встанов-
лена інвалідність (заповню ється відповідно до наказу
М іністерства праці та соц іал ьної політики України від
10.02.2007 р. № 42, за р е єстр о в а н о го в М іністерстві
юстиції України 13.02.2007 р. за № 117/15384) ______
Середня чисельність працівників, які виконували роботи за
договорами ц ивільно-правового характеру ___________
Кількість застрахованих осіб
у звітному періоді
__________________________________
Платник
__________________________________________________________________________ ________
(назва - для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи)
Розрахунок суми страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті
за _________місяць 200_ року
Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного місяця.
(грн.)
з/п
Назва показника
Сума
1
2
3
1
розділ
За період з 01.01.2004
1
Сума рядків 1.1 та 1.2
1.1
Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами
трудового найму
у т.ч.:
1.1.1
сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
1.1.2
сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
1.2
Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств,
сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств
2
Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, суми
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між
членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів,
фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1
для 33,2%
2.1.1
у т.ч. для 33,2% суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого
сільськогосподарського податку
2.2
для 4%
2.3
для 42%
3
Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2)
3.1
Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього
(рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)
3.1.1
33,2%
3.1.2
4%
3.1.3
42%
3.2
Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього
(рядки 3.2.1.1 + 3.2.2)
3.2.1
33,2%
глзт
у*»**е*«ш
ітшрм
БУХГАЛТЕРІЯ
--------- *----------
предыдущая страница 10 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 12 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст