1
2
3
3.2.1.1
у т.ч. 33,2% суми винагород за угодами цивільно-правового характеру
3.2.2
26,56% (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 26.56%
4
Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із
застрахованих осіб
5
Утримано 2%, 1—5%
6
Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004
6.1
32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%. 42%, 6,4%, 6.46%. 13,28%, 19.92%. 26,56%
6.2
0,5-5%
Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески
7
Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004
7.1
32%. 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%, 42%. 6,4%, 6,46%, 13,28%, 19,92%, 26,56%
7.2
0,5-5%
Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески
Зміст
помилки
8
Загальна сума страхових внесків за розділом 1
(рядки 3 + 5 + 6 - 7)
8.1
(рядки 3 + 6.1 - 7.1)
8.2
(рядки 5 + 6.2 - 7.2)
II розділ*
Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004
1
Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці
2
Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до розрахунку, усього
2.1
32%
2.2
4%
2.3
42%
2.4
1-5%
3
Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004
4
Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004
Зміст
помилки
5
Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3-4)
НІ ро зд іл **
Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці,
на які нараховуються страхові внески
Назва місяця
Сума за минулий період
Сума за майбутній період
О пер ац ії за д о д а тко в и м и ставкам и у звітн о м у пе ріо д і зд ій сн ю ва л и ся / не здійсню валися.
(необхідне підкреслити)
м.п.
К е рівн и к
_____________
(підпис)
Головний бухгалтер
______________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)
200_ року
В ід м ітка про результати кам е рал ьної перевірки пр ац івни ка о р га н у П Ф У:
П ід пи с
200_ ро ку
•Заповнюється платниками, які визначали своє зобов’язання за виплаченою заробітною платою.
♦‘ Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.
БУХГАЛТЕРІЯ
------------------— ■
Г*цц МГАЧИО
І
предыдущая страница 13 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 15 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст