Відмітка про одержання
Додаток З
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
ДО податкової декларації з
----------------------------------------
податку на додану вартість
01
РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
011
012
Звітний
Звітний новий
013
Уточнюючий
Подається платником податку, який має право на отримання бюджетного відш кодування відповідно до підпункту
7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону (заповнено рядок 24 податкової декларації зв ітн о го податкового періоду).
Розрахунок не м о ж е бути поданий особою, яка:
була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних м ісяців д о місяця, за наслідками якого
подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кр е д и ту внаслідок придбання або
спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів У країни);
мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менш і, ніж заявлена сума бюджетного
відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання
а б о спорудження (будівництва)
основних фондів);
не провадила діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців.
02
Звітний (податковий) період
І
_
(рік)
(квартал)
(місяць
03‘
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)
‘Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку:
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
(назва—для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові—для фізично* особи;
для спільної (сумісної) діяльності—назва, дата та номер договору)
041
— юридична особа
042
— фізична особа
043
— спільна (сумісна)
діяльність
Ідентифікаційний кед
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (облікозий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (облікозий)
номер платника
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ГДВ)
грн.
з /п
Показники
Сума
1
2
3
1
Залиш ок від'єм ного значення попереднього податкового періоду, за вирахуванням суми податку, яка
підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації
звітного податкового періоду)
2
Частина залиш ку від’ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів (послуг) у попередніх
податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг)
(гр.4 додатка 2 до податкової декларації звітного податкового періоду)
3
Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню
(сума, указана в рядку 1. у межах суми, указаної в рядку 2)
(значення цього рядка переноситься до рядка 25 податкової декларації звітного податкового періоду)
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
г ш м п м м с и о і ОПГАЛТІГІ
предыдущая страница 22 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 24 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст