Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 4
до Порядку заповнення та подання податкової декларації
з податку на додану вартість
01
Уточнюючий розрахунок
податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно
виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
ПВ*
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних
періодів сукупно (%)
ПВН*
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським
підприємством (%)
* — питома вага періоду, за який здійснюється уточнення.
02
Звітний (податковий) період
со
о
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(рік)
(квартал)
(місяць)
(квартал)
(г/ісяць)
• — якшо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
назва
041
— юридична особа
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
платника ПДВ
суб'єкта спеціального режиму
оподаткування)
Місцезнаходження платника податку
Поштовий індекс
06
Телефон
Факс
E-mail
Розоахунок подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
гр н.
Код
рядка
Загальна
і юказники
сума
1
2
3
1
Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):
1.1
код
18
18.1
18.2
1.2
сума ПДВ
X
2
Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного
періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було
допущено помилки1:
2.1
КОД
1
2
3
4
2.2
колонка А(±)
2.3
колонка Б(±)
3
Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного
періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було
допущено помилки1:
3.1
код
10.1
10'
12.1
12.2
3.2
колонка А(±)
3.3
колонка Б(±)
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 34 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 36 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст