1
2
3
4
Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3)
5
Уточнення показників рядків 18 - 18.2 декларації:
X
5.1
код
18
18.1
18.2
5.2
сума ПДВ (±)
6
Уточнена сума звітного періоду, у якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помигки,
за кодами рядків декларації):
X
6.1
код
18
18.1
18.2
6.2
сума ПДВ
7
Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:
7.1
збільшення суми ПДВ, яка підлягає відображенню в особовому рахунку та повністю залишається у
розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(рядок 18.1 декларації)
7.2
зменшення суми ПДВ, яка підлягає відображенню в особовому рахунку та повністю залишається у
розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(рядок 18.1 декларації)
7.3
збільшення суми ПДВ, яка включається до валових витрат платника
(рядок 18.2 декларації)
7.4
зменшення суми ПДВ, яка включається до валових витрат платника
(рядок 18.2 декларації)
'Ін ш і коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.
Д о розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації,
у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
________________________________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
________________________________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Ця частина розрахунку заповнюється службовими_о_собами.ДПі (ДПА1
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності.
(службова особа ДПІ (ДГ)Л) (підпис, ініціали та прізвище)
200
_р.
За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від«
»
200
о. №
(потрібне п
«
«
200
о.
ззначити)
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
----------і ----------
т іК *і(У ЬТОАЛТІ*!
предыдущая страница 35 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 37 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст