УЗГОДЖ ЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
від 27 березня 2007 р. № 06-10/10-273
Голова П.О.Порошенко
Відмітка про одержання (штамп ДПІ)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації У кр а їн и від 4 грудня 2003 р. № 586
(у р е д а кц ії наказу Державної податкової
адміністрації У кр а їн и від 3 жовтня 2007 р. № 560)
1
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕЗИДЕНТА, ЩО НАРАХОВУЄ ДИВІДЕНДИ ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ 3
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Звітний розрахунок
Уточнюючий розрахунок
Юридична особа
Інша категорія платника
|
2
|
Звітний період* за
|
|
І
|
місяць
[
|
квартал
|
|
рік
|
|
| 2 | 0 |
|
|
року
Повна назва платника
4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
.
.
5
Міцезнаходження платника
Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон
E-mail
Ф акс
6
До державної податкової інспекції (адміністрації) у ,
Податковий розрахунок резидента, що нараховує дивіденди платникам податку
з доходів фізичних осіб
Одиниця виміру: гривня
Показники
К/р
Сума, гри.
Нараховано дивідендів за звітний період
01
.
Ставка податку, %
02
.
Нараховано податку (р.01 х р.02 / 100)
03
.
Нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється,
усього (р.03 розрахунку, що уточнюється)*
04
Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове
зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р.03 - р.04)\
якщо р.03 > р.04
05
Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв'язку з виправленням
помилки (помилок) (р.04 - р.03)*, якщо р.04 > р.03
06
Сума штрафу**, грн. (р.05 х 5%)
07
.
Зміст помилки (помилок)
Відповідно до підпункту «б» абзацу першого пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами» до цього звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за
«______________ »/минулий(і) період(и)/.
'Заповню ється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.
**Нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашеннязобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)
,
.
Керівник підприємства
--------------------------------- — П
_______________________
___________
М.П.
_______________________________ (ініціали та прізвище)
(підпис)
Г оловний бухгалтер
(ініціали та прізвище)
(підпис)
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
«__
»
_______ 200__р.
[службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище))
За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від
«__ »___________200_ р. № ________
«__ » ___________ 200
_р.
г ----------
ГИГ*
НГМ
'САІ
[службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище))
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 48 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 50 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст