Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
___________ Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.21
____________Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863
Кодексу України про адміністративні правопорушення
З В ІТ
П РО О Б С Я ГИ Р Е А Л ІЗ О В А Н И Х П О С Л У Г
з а ________________
200
_ рік
Подають:
Терміни подання
юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, для
яких надання послуг є основним видом
економічної діяльності (згідно з КВЕД: групи 50.2,
50.4 (тільки підклас 50.04.4) та 52.7 секції б; групи
55.1 та 55.2 секції Н; секції І, К, М, N. О)
— органу державної статистики за
місцезнаходженням
на 7-й день після
звітного періоду
Ф орма № 1-послуги
(місячна - термінова)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 20.07.2007 р. № 230
Р еспондент:
Н а й м е н у в а н н я :______________________________________________________________________________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
М ісцезнаходження (юридична адреса):
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
(поштовий індекс, область/АРКрим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):
._______________________________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
(поштовий індекс, область/АРКрим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
І розділ. Реалізація послуг
Код за КВЕД
Код
(фактичний вид економічної діяльності) - заповнюється обов’язково
рядка 01
(тис. гри. з одним десятковим знаком)
Перелік показників
Код рядка
За звітний місяць
поточного року
За відповідний місяць
попереднього року
А
Б
1
2
Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)
02
з рядка 02:
реалізовано послуг населенню
03
реалізовано послуг з основного виду діяльності
04
Податок на додану вартість [з рядка 02]
07
податок на додану вартість від основного виду діяльності [з рядка 07]
08
Крім того, доходи від здавання під найм (в оренду) виробничих
нежитлових приміщень
10
II розділ. Кількість працівників за звітний місяць
(осіб)
Перелік показників
Код рядка
Усього по підприємству, відокремленому
структурному підрозділу
А
Б
1
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
21
Середня кількість позаштатних працівників
(працюючі за договорами та
зовніш ні сумісники), осіб
22
Д овідка :
Кількість виконаних замовлень за основним видом діяльності
Керівник (власник)_________________________________
(підпис)
Виконавець
(П.І.Б)
ОДИНИЦЬ
(31)
(П.І.Б)
тел еф он:____________факс:
електронна пошта:
БУХГАЛТЕРІЯ
--------- »----------
госта
іп ч м с м
предыдущая страница 4 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 6 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст