'Повне та/або скорочене (за наявності) найменування, зазначене в установчих документах.
?На бажання платника.
проставляється коефіцієнт 1,439, установлений статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (із змінами) та
Законом України від 3 червня 2008 року № 309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (із змінами).
4Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).
Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.
Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, або в разі зазначення уточнених показників у
складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно
виявлені помилки.
Заповнюється у разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний подат-
ковий (звітний) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.
Інформація, наведена в розрахунку, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник або підприємець
______________
________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер
______________
_______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності
«__»__________20
_року
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, Ініціали/)
За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.
Складено акт від «
_»__________20__року №_____
«___»__________ 20__року
_____________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
БУХГАЛТЕРІЯ
Г&ДОА
АРДКмаІ ютдднм
предыдущая страница 56 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 58 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст