УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
від 27 березня 2007 р. № 06-10/10-273
Голова П.О.Порошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації України від 4 грудня 2003 р. № 586
(у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 3 жовтня 2007 р. № 560)
Відмітка про одержання (штамп ДПІ)
1
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕЗИДЕНТА, ЩО НАРАХОВУЄ ДИВІДЕНДИ ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ 3
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Звітний розрахунок
| Уточнюючий розрахунок |
|
Юридична особа
|
Інша категорія платника
2
|
Звітний період* за
|
І
|
І
місяць
|
|
квартал
|
|
рік
І
|
| 2 | 0 |
|
|
року
|
Повна назва платника
4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
5
Міцезнаходження платника
Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон
E-mail
Ф акс
6
До державної податкової інспекції (адміністрації) у .
Податковий розрахунок резидента, що нараховує дивіденди платникам податку
з доходів фізичних осіб
_____________________________________________________________________________________Одиниця виміру: гривня
Показники
К/р
Сума, грн.
Нараховано дивідендів за звітний період
01
Ставка податку, %
02
Нараховано податку (р.01 х р.02 / 100)
03
Нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється,
усього (р.03 розрахунку, що уточнюється)*
04
Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове
зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р.03 - р.04)\
якщо р.03 > р.04
05
Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням
помилки (помилок) (р.04 - р.03)*, якщо р.04 > р.03
06
Сума штрафу**, грн. (р.05 х 5%)
07
Зміст помилки (помилок)
Відповідно до підпункту «б» абзацу першого пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами» до цього звітного розрахунку додаеться(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за
«_____________ » /минулий(і) період(и)/.
•Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.
•‘ Нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства
___________ •_______________
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
__________
М.П.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
200
_р.
[службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)!
За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
«
» _______
200
_р.
складено акт від
«__ »
200_ р. №
———- ♦ ---------
_________________
____________ »*киСИ)І »ИГД#Н»
[службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище))
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 66 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 68 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст