УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і
банківської діяльності
від 21 квітня 2005 р. № 06-10/10-497
Голова Комітету________С.Буряк
Д одаток
до податкової декларації про збір
за користування радіочастотним
ресурсом України
ДОДАТОК №
[
до
звітна
нэва звітна
місяць
2
0
|
0
року
П ерерахунок податкового зо бов’язання
збору за користування радіочастотним ресурсом Укр аїн и за минулий період
місяць
N3
О
О
року
1. Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв’язку1
з/п
Дозвільний документ2
Вид
радіо-
зв’язку
Потужність3
(у кВт з
трьома
десяткови-
ми
знаками)
Розмір ставки
збору за 1 МГц
смуги
радіочастот,
визначеної у
ліцензії або
дозволі, за
кожним
регіоном у
гривнях
Кількість
регіонів4
Ширина
смуги
радіочастот,
визначеної
в ліцензії
або доззолі
(МГц)
Нараховано
збору за
звітний місяць
(к.5 х к.6 х к.7)
(у гривнях 3
двома
десятковими
знаками)
вид
документа
(ліцензія
або
дозвіл)
дата
дд.мм.рр.
НОМер
термін дії
до мм.рр
1
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7
8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2. Розрахунок загальної суми збору
2.1
Нараховано збору усього за звітний місяць (сума значень рядків колонки 8 розділу 1)
2.2
Нараховано збору за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього
(р.2.1 декларації, що уточнюється)__________________________________________
2.3
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки
(р.2.1 - р.2.2)___________________________________________________________________________
Сума збору, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки
(р.2.2 -р.2.1)___________________________________________________________________________
2.4
Складається у разі уточнення податкових зобов’язань за минулий звітний (податковий) перод у складі звітної
або нової звітної податкової декларації і подається разом з такою декларацією відповідно до підпункту «б» пункту
17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами».
'За потреби кількість рядків розділу 1 може бути збільшена.
2П ід дозвільним документом мається на увазі ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України та
дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.
3Заповнюється на підставі дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,
за допомогою якого здійснюється розповсюдження (передавання) програм телерадіомовлення.
4У р а зі якщо платник збору у двох чи більше регіонах користується однією і тією ж шириною смуги радіочастот,
визначеної у ліцензії або дозволі, він може вказати загальну кількість цих регіонів; у р а зі зазначення одного регіону
проставляється цифра «1» (показники заповнюються арабськими цифрами без зазначення назв регіонів).
Інформація, наведена у додатку, є достовірною.
Дата заповнення додатка (дц.мм.рррр)
Керівник
або фізична особа - підприємець
____________________________
________________
(ініціали та прізвище)
(підпис)
Головний бухгалтер
_____________________________
________________
(ініціали та прізвище)
(підпис)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
'Ї Х '* к и ч и У !» •№ '!«
предыдущая страница 67 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 69 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст