2. Розрахунок загальної суми збору
2.1
Нараховано збору усього за звітний місяць (сума значень рядків колонки 8 розділу 1)
2.2
Нараховано збору за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р.2.1 декларації, що уточнюється)5
2.3
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.2.1 - р.2.2) або (р.2.3 або сума р.2.3 додатка(ів))6
2.4
Сума збору, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.2.2 - р.2.1) або (р.2.4 або сума р.2.4 додатка(ів))6
2.5
Сума штрафу в розмірі 5% від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок
погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (р.2.3 х 5%)®
3
Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності® на
аркуші(ах)
4
Додаток(и) щодо перерахунку податкового зобов’язання збору зо минулий(і) період(и)7 на
аркуші(ах)
Відповідно до підпункту «б» пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами»
до цієї податкової декларації додає(ю)ться додаток(и) щодо перерахунку податкового зобов’язання збору за користування
радіочастотним ресурсом за (минулий(і) період(и)) «____________________ » 200__року, «_____________________» 200__року і т.д.
'За потреби кількість рядків розділу 1 може бути збільшена.
2Під дозвольним документом мається на ува зі ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України або дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу
та/або випромінювального пристрою.
3Заповнюється на підставі дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та/або випромінювального пристрою, за допомогою якого здійснюється розповсюдження
(передавання) програм телерадіомовлення.
4У разі якщо платник збору у двох чи більше регіонах користується однією і тією ж шириною смуги радіочастот, визначеної у ліцензії або дозволі, він може вказати загальну
кількість цих регіонів; у разі зазначення одного регіону проставляється цифра
(показники заповнюються арабськими цифрами без зазначення назв регіонів).
5Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.
6Заповнюється у р а зі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та у р а зі зазначення уточнених показників у складі звітної або нової звітної
податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником збору були самостійно виявлені помилки.
7Заповнюється у р а зі зазначення уточнених показників у складі звітної або нової звітної декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником
збору були самостійно виявлені помилки.
Інформація, наведена у декларації, додатку(ах), поясненнях (розкриттях) окремих результатів фінансово-господарської діяльності є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)
Керівник або фізична особа —
______________________________________
___________________
підприємець
(ініціали та прізвище)
(підпис)
М.П.
Головний бухгалтер
______________________________________
___________________
(ініціали та прізвище)
(підпис)
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
«___ »_________ 200__р.
(посадова особа органу державної податкової служби)
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.
Складено акт від
«____ »__________________ 200__р.
№ ______
«___ »__________ 200__р.
_________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище))
БУХГАЛТЕРІЯ
---------- *----------
ГОГТД
предыдущая страница 69 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 71 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст