Штамп підприємства
Одержано
Додаток З
до Положення про порядок нарахування,
терміни сплати і подання розрахунку
акцизного збору
тел.____________________________
До органу державної податкової
служби в _______________________
(області, місті, районі)
«___ »_______________________ року
Вхідний № ________________________
Штамп і підпис особи, відповідальної
за прийняття розрахунку
Назва та адреса підприємства _
Ідентифікаційний код платника
Р О З Р А Х У Н О К А К Ц И З Н О Г О З Б О Р У
з а _____________________ 200___року
(місяць)
Розділ І. Обчислення акцизного збору
з/п
Код товару за
УКТЗЕД
Назва товару
Міст-
кість
спирту
<%)
Ємність
пляшки
(Л)
Кіль-
кість
пляшок
Оподатковува-
ний оборот(л)
Ставки акциз-
ного збору
згідно з зако-
ном (у гривнях
за одиницю ви-
міру продукції)
Сума податкового зобов’язання, грн.
усього
у перерахунку
на
100-відсотковий
спирт
за векселями,
термін оплати
яких настав у
звітному
місяці, або у
разі сплати
акцизного
збору
грошима
підлягає збільшенню (+) або
зменшенню (-):
підлягає
змен-
шенню
на
фактич-
но
повер-
нутий
невип-
равний
брак
підлягає
сплаті
до бюд-
жету
на
фактичні
втрати (-)
у зв’язку із
зміною ста-
вок (+), (-)
експорт
(-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Усього:
БУХГАЛТЕРІЯ
--------- *---------
предыдущая страница 71 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 73 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст