1. Суми, сплачені в рахунок платежів, що підлягали сплаті за звітний місяць, щоденними платежами, при придбанні
марок акцизного збору для маркування готової продукції, виготовленої з використанням спирту етилового, отриманого
під зобов’язання сплатити акцизний збір за податковим векселем, у зв'язку зі зміною ставок акцизного збору, інші
платежі, всього
___________грн.
у тому числі:
1.1. Щоденними платежами
___________грн.
1.2. При придбанні марок акцизного збору
__________грн.
1.3. У зв’язку зі зміною ставок акцизного з б
о
р
у
__________ грн.
1.4. Інші платежі
____________ грн.
2. Сума, що підлягає доплаті за Розрахунком (позитивне значення різниці між підсумком графи 15 розділу І та
підсумком пункту 1 розділу II Розрахунку) __________грн.
(платіжний документ_________________ дата ______________ № _______________).
3. Надміру сплачена сума податкового зобов’язання (підсумок пункту 1 розділу II мінус підсумок графи 15
розділу І Розрахунку) підлягає заліку чи поверненню з бюджету тільки за умови підтвердження наявності суми зайво
сплаченого податку за результатами обов’язкової перевірки ____ грн.
До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, за наведеною
формою:
Розділ II. Результати перерахунку акци зного зб о р у
(реєстраційний № розрахунку,
д о якого додається розшифровка)
Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
до розрахунку акцизного збору
за ________________ місяць 200__ року
(назва підприємства)
(код ЄДРПОУ)
(код ДРФО)
Сума
обороту
Назва
підакцизного
товару
Код
товару
за УКТ
ЗЕД
Місткість
спирту
етилового
(%)
Обсяги продукції
Реквізити споживача
Напрям
реалізації
(код
пільги)
Пункт, стаття
Закону України,
яким
звільняється від
оподаткування
усього
у перерахунку на
100-відсотковий
спирт
Назва
Код
ЄДРПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Директор (керівник)_________________________
(прізвище та підпис)
Головний бухгалтер_______________________________
(прізвище та підпис)
К е р ів н и к п ід п р и єм ств а
_____
_________________________
«___»___________________________20 0___ р.
(прізвище та підпис)
(дата складання розрахунку)
Головний бухгалтер _____ ____________________ _________
(прізвище та підпис)
Відмітка працівника органу державної податкової служби про проведення сум акцизного збору в особовому рахунку
платника:
нараховано (графа 15 Розділу І) _________
__________ ,_______
грн. за термін _______ ,____ _____________
(цифрами та літерами)
(дата)
«___»
_________________ 200__ р.
П рацівник з о б л ік у _________________
________________ _____
(дата проведення)
(прізвище та підпис)
Відмітка працівника органу державної податкової служби про:
результати попередньої перевірки __________________________________________________________________________
(зміст порушення, дата попередньої перевірки)
Необхідність передання для проведення документальної перевірки з виявлених порушень
Інспектор _________________
__________ _______________________
(прізвище та підпис)
(зміст порушення)
Дата проведення документальної перевірки та її результат______
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 72 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 74 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст