Д о Розрахунку повинна додаватись розш иф ровка оборотів з продажу, о б чи сл е ни х за максимальними роздрібними
цінами на підакцизні товари (продукцію), установленими виробником або ім портером таких товарів, за наведеною формою:
(реєстраційний № розрахунку,
до якого додається розшифровка)
Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на
підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів
з а _____ місяць 200__ року
(назва підприємства, П.І.Б., для фізичної особи — СПД)
Кількість сторінок
Номер сторінки
(код ЄДРПОУ)
(ідентифікаційний код ДРФО)
N2
з/п
Код товару
за УКТ ЗЕД
Опис товару
згідно з УКТ ЗЕД
Власна назва підакцизного
товару з додатковою
інформацією щодо
характеристик (у разі наявності)
Максимальна
роздрібна ціна
одиниці товару
Максимальна
роздрібна ціна
одиниці товару
без ПДВ та
акцизного збору
Кількість
реалізованого
(переданого)
товару
Оборот з
реалізації
(передачі)
1
2
3
4
5
6
7
8
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
(прізвище та підпис)
(прізвище та підпис)
М.П.
До Розрахунку повинна додаватись довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного
збору за формою, наведеною в додатку до Правил ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно
від вмісту масової частки сірки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.
>_____________________ 200___р.
(дата складання розрахунку)
Керівник підприємства_____________________
(прізвище та підпис)
Г оловний бухгалтер__________________
(прізвище та підпис)
Відмітка працівника органу державної податкової служби про проведення сум акцизного збору в особовому
рахунку платника:
нараховано (графа 13 Розділу І)_____________________________грн. за термін___________________________
(цифрами та літерами)
(дата)
«
__ »____________________ 200___р.
Працівник з обліку___________________________________
(дата проведення)
(прізвище та підпис)
Необхідність подання для проведення документальної перевірки за виявленими порушеннями
(зміст порушення)
Дата проведення документальної перевірки та її результат
Інспектор____________________________________________
(прізвище та підпис)
БУХГАЛТЕРІЯ
-----І
НШЧМО
І (УІГШ
ІМ
Г*М1А
предыдущая страница 75 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 77 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст