1
2
3
3
Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного
періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було
допущено помилки1:
3.1
код
10.1
12.1
12.2
3.2
колонка
А(±)
3.3
колонка
Б(±)
4
Вексельна форма відстрочення сплати податку при імпорті товарів (п.11.5 ст.11 Закону):
4.1
код
19.1
19.2
4.2
сума ПДВ (±)
5
Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)
6
Уточнення показників рядків 20 — 22 декларації:
X
6.1
код
20
21
22
6.2
сума ПДВ (±)
7
Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за
кодами рядків декларації):
X
7.1
код
20
21
22
7.2
сума ПДВ
7.3
код
23
24
7.4
сума ПДВ
8
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:
8.1
збільшення суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку та залишається у
розпорядженні платника податку для цільового використання (рядок 23 декларації)
8.2
зменшення суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку та залишається у
розпорядженні платника податку для цільового використання (рядок 23 декларації)
8.3
збільшення суми ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у
розпорядженні платника податку для цільового використання, і не відображається в особовому
рахунку платника, а змінює значення рядка 22 декларації (скороченої)
(переноситься до рядка 22.2 декларації /скороченої/)
8.4
зменшення суми ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у
розпорядженні платника податку для цільового використання, і не відображається в особовому
рахунку платника, а змінює значення рядка 22 декларації (скороченої)
(переноситься до рядка 22.2 декларації /скороченої/)
‘Інш і коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.
Д о розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації,
у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):
Дата подання розрахунку
Н ав ед ен а інф ормація є достовірною .
Керівник___________
Головний бухгалтер__
Платник ПДВ _______
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами Д П ! (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
»__ » _______200__р.
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від «
200__ р. №
(потрібне позначити)
200
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
предыдущая страница 78 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 80 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст