Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Д о д а то к З
д о п о д а тко в о ї д е кл а р а ц ії з
податку на д о д а н у вартість (скороченої)
01
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів
(послуг) до вартості всіх товарів (послуг)
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
J
ПВ
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів
сукупно (%)
пвн
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським
підприємством (%)
Звітний (податковий) період
_
І
_
и
(рік)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)
'Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
041
— юридична особа
05
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
(номер свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ - суб'єкта спеціального режиму
оподаткування)
грн.
N2
Податковий період**
(місяць/квартал. рік)
Обсяги поставки (без ПДВ)
сільськогосподарських товарів (послуг)
товарів (послуг), що не відносяться
до сільськогосподарських
Загальні
(к.З + к.4)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього
Питома вага (%)
(усього к.З х 1 0 0 / усього к.5)
(усього к.4 х 1 0 0 / усього к.5)
100
••Дванадцять послідовних податкових періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника - звітний
податковий період.
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 81 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 83 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст