Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Д о д а то к 2
д о по д а тков о ї д е кл а р а ц ії
з податку на д о д а н у вартість (с<ороченої)
01
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту
в розрізі контрагентів
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
пв
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів
сукупно (%)
пвн
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським
підприємством (%)
02
Звітний (податковий) період
о гп
(Рік)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
І
І
'
І
м
(рік)
и
__
І
(квартал)
г
ти
(місяць)
•Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
назва
041
— юридична особа
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Розд
ілі. Податкові зобов’язання
платника ПДВ - суб'єкта спеціального режиму
оподаткуеання)
грн.
N9
з/п
Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки (без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
1
2
3
інші
Усього за місяць (квартал)
(рядок 1 декларації),
у тому числі:
поставка основних фондів
Розділ II. Податковий кредит
грн.
з/п
Постачальник (індивідуальний
податковий номер)
Період* виписки податкових накладних, інших
документів, що дають право на податковий кредит
Обсяг постазки
(без ПДВ і
Сума ПДВ
1
2
3
4
5
Операції з придбання з ПДВ, які надаю ть право формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал)
(рядок 10.1 декларації),
у тому числі;
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
О перації з придбання з ПДВ, які не надаю ть права формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал)
(рядки 10.2 + 14 декларації):
Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
Г іК и
ІЛГАГЛГД.
предыдущая страница 82 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 84 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст