III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Сума ПДВ
18
Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного
звітного податкового періоду
(рядок 9 - рядок 17):
(+ чи -)
18.1
сума ПДВ, яка у поточному звітному періоді підлягає відображенню в особовому рахунку
платника та повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(позитивне значення суми рядка 18)
18.2
сума ПДВ, яка включається до валових витрат платника (від'ємне значення суми рядка 18)
Відмітка про застосування касового методу податкового обліку:
дата початку застосування касового методу
з моменту реєстрації платником ПДВ
(рік)
(квартал)
(місяць)
після реєстрації платником ПДВ
(рік)
(квартал)
(місяць)
дата закінчення застосування касового методу
(смк)
(квартал)
(місяць)
Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду
Д о д е к л а р а ц ії додаю т ься:
Рішення (заява) щодо вибору касового методу
Заява про відмову від застосування касового методу
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення)
та відповідних документів
Розрахунок коригування сум ПДВ
Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх -оварів
(послуг)
Додат ки д о р я д к ів ц іє ї д е к л а р а ц ії (зазначит и н о м е р и р я д к ів д е к л а р а ц ії):
Д одат ки, щ о містять ін ф о р м а ц ію щ о д о ут очнених п о к а з н и к ів п о д а н о ї р а н іш е д е к л а р а ц ії, у я к ій плат ником
сам ост ійно ви я вл е н о п о м и л ки (зазначит и н о м е р и р я д к ів д е к л а р а ц ії):
/І/.
І1я частина подат кової леклаоаиії_заповню єт ься сл уж б о ви м и о с о б а м и Д П ! (Д П А )
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
«__ •*_______200_ року
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки цієї декларації:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від «
>•
200
DO<y №
(потрібне позначити)
«
>*
UUKV
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище))
БУХГАЛТЕРІЯ
— —
»----------
ГА
Ї ПА
>•***<*%
О
. щгалча:
предыдущая страница 85 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 87 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст