Відмітка про одержання
Д о д а то к З
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
ДО податкової декларації з
п о д а тку на додану вартість
01
РОЗРАХУНОК СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
011
012
Звітний
Звітний новий
013
Уточнюючий
Подається платником податку, який має право на отримання бюджетного відш кодування відповідно до підпункту
7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону (заповнено рядок 24 податкової декларації звітн о го податкового періоду).
Розрахунок не м ож е бути поданий особою, яка:
була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних м ісяців до місяця, за наслідками якого
подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або
спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України);
мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців м енш і, ніж заявлена сума бюджетного
відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання
або спорудження (будівництва)
основних фондів);
не провадила діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців.
02
Звітний (податковий) період
О
“Т І
(рік)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)
•Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації
04
Платник
(назва—для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім’я, по батькові—для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності — назва, дата та номер договору)
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від _________________________ № ___________
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
041
— юридична особа
042
— фізична особа
043
— спільна (сумісна)
діяльність
грн.
з/п
Показники
Сума
1
2
3
1
Залишок від’ємного значення попереднього податкового періоду, за вирахуванням суми податку, яка
підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації
звітного податкового періоду)
2
Частина залишку від’ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів (послуг) у попередніх
податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг)
(гр.4 додатка 2 до податкової декларації звітного податкового періоду)
3
Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню
(сума, указана в рядку 1, у межах суми, указаної в рядку 2)
(значення цього рядка переноситься до рядка 25 податкової декларації звітного податкового періоду)
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
М.П.
Платник ПДВ
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
ШІ1* 1*ГАК**0* ІУГМийІ
предыдущая страница 90 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 92 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст