Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 2
до податкової декларації
з податку на додану вартість
Довідка
щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових
011
Звітний
01
періодів, що залишається непогашеним після бю джетного
012
Звітний новий
відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає
включенню до складу податкового кредиту наступного податкового
періоду
013
Уточнюючий
(кореспондується з даними відповідної декларації)
02
Звітний (податковий) період
л)
(рік)
(
кварта
(місяць
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)
'Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
(назва — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності — назва, дата та номер договору)
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з Д3ФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від _________________________
№ _______________
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (облікзвий)
номер платника
(номер свідоцтва гро
реєстрацію платника ПДВ)
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
041
— юридична особа
042
— фізична особа
043
— спільна (сумісна)
діяльність
грн.
з/п
Залишок від’ємного значення попереднього
податкового періоду за вирахуванням суми
податку, яка підлягає сплаті до бюджету за
підсумками поточного звітного періоду
(рядок 24 податкової декларації звітного
податкового періоду)
Частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена
отримувачем товарів (послуг) постачальникам таких товарів
(послуг) у попередніх податкових періодах та не погашена
податковими зобов'язаннями попередніх податкових періодів
або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування
(переноситься до р.2 розрахунку бюджетного відшкодування)
Значення
рядка 26
декларації
звітного
податкового
періоду
звітний період, у якому
виникла сума
сума
сума
сума
1
2
3
4
5
1
2
3
Усього
X
Дата подання
розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер
М.П.
Платник ПДВ
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(для фізичної особи —
(підпис)
(ініціали та прізвище)
платника податку)
БУХГАЛТЕРІЯ
----------*----------
ІИСІ»
пт ~ С М Ю І $П Г
*Л1(М
предыдущая страница 91 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 93 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст