Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних держ авних статистичних
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863
Кодексу України про адміністративні правопоруш ення
З В ІТ
ПРО ФІНАНСОВІ Р Е ЗУ Л Ь ТА ТИ І Д Е Б ІТ О Р С Ь К У Т А КР Е Д И Т О Р С Ь КУ
З А Б О Р ГО В А Н ІС Т Ь
Форма № 1-Б
(І розділ — річна, місячна;
II розділ — річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. № 264
Респондент:
Найменування:____________________________________________________________________________ _____
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
Місцезнаходження (юридична адреса):
__________________________________________________________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
(поштовий індекс, обласгь/АРКрим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):_________________________________
(ю ридична особа або відокремлений підрозділ)
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Подають:
Термін подання
суб'єкти господарювання — господарські організації — органу
державної статистики за місцезнаходженням
На 20-й день
після звітного
періоду
Розділ І. Фінансові результати
за січень —___________ 200_ року
(тис. грн. з одним десятковим знаком)
Найменування показників
№ рядка
На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
001
збиток
002
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)
003
Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом
звітного року
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 97 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 99 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст