ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 10 грудня 2008 р. № 575
Начальнику ____________________________________________________
(назва органу державного архітектурно-будівельного контролю)
(прізвище, ім'я, по-батькові)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації-замовника; прізвище, ім'я,
по батькові для фізичних осіб)
ЗАЯВА
Для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта:
(назва об’єкта згідно з проектом, характер будівництва: нове, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне
переоснащення тощо)
(місцезнаходження об'єкта)
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923, просимо утворити приймальну комісію.
До складу приймальної комісії пропонуємо такі кандидатури:
Голова приймальної комісії ___________________________________________________________________________
Члени комісії - представники:
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
Представників інших органів у випадках, встановлених законодавством: (кандидатури повинні бути попе-
редньо погоджені замовником з відповідними органами)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу)
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва органу)
До заяви додаються:
проектна документація, погоджена та затверджена в установленому порядку:
(кількість документів, аркушів)
перелік видів будівельно-монтажних робіт із зазначенням суб’єктів господарювання, які їх виконали:
(кількість документів, аркушів)
інформація про відповідальних інженерно-технічних працівників:
(кількість документів, аркушів)
комплект виконавчої документації на будівельно-монтажні роботи згідно з переліком, визначеним норма-
тивними документами:
(кількість документів, аркушів)
документи, що свідчать про відповідність використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання вста-
новленим вимогам нормативних документів:
(кількість документів, аркушів)
результати досліджень якості питної води, ґрунту, атмосферного повітря залежно від конкретних умов будів-
ництва:
(кількість документів, аркушів)
акт про закладення проектної документації до страхового фонду документації, якщо такий об'єкт будівниц-
тва входить до переліку об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду
документації в установленому Мінрегіонбудом та МНС порядку:
(кількість аркушів)
висновок посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка здійснювала на-
гляд за будівництвом об’єкта, про можливість прийняття об'єкта в експлуатацію.
(кількість аркушів)
звіт про науково-технічний супровід (для об’єктів будівництва, що підлягають обов’язковому науковому-тех-
нічному супроводу):
(кількість аркушів)
(дата)
(підпис)
предыдущая страница 26 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн следующая страница 28 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст