ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 10 грудня 2008 р. № 575
АКТ ГОТОВНОСТІ ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
м._________________
№ ____________
«
__ » ____________ 20__ р.
(назва об’єкта згідно з проектом, характер будівництва (нове, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне
переоснащення тощо)
(повна адреса розташування об’єкта)
(код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
Приймальна комісія утворена наказом
(назва органу державного архітектурно-будівельного контролю)
від « __ » ___________ 20
_ р. № _____
У складі:
Голови ______________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва організації)
Членів комісії - представників:
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації)
Представників інших органів
(у випадках, встановлених законодавством):
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу)
Приймальна комісія працювала згідно з порядком, встановленим головою приймальної комісії за погоджен-
ням з генеральним підрядником.
Приймальній комісії надано:
перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням, видів вико-
нуваних ними робіт, прізвищ та ініціалів керівників цих організацій, відповідальних інженерно-технічних пра-
цівників;
комплект виробничої документації на виконані будівельно-монтажні роботи згідно з переліком, визначеним
нормативними документами, та виконавчу документацію;
документи, що свідчать про відповідність нормативним вимогам використаних матеріалів, конструкцій, ви-
робів та обладнання;
результати досліджень якості питної води, ґрунту, атмосферного повітря залежно від конкретних умов будів-
ництва;
акт щодо закладання проектної документації до страхового фонду документації, виданий Державним де-
партаментом страхового фонду документації;
висновок посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка здійснювала на-
гляд за будівництвом об'єкта, про можливість прийняття об’єкта в експлуатацію;
звіт про науково-технічний супровід (для об'єктів будівництва, що підлягають обов'язковому науковому-тех-
нічному супроводу).
предыдущая страница 27 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн следующая страница 29 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст