Житловий будинок має такі показники:
Таблиця 1
Показники
Одиниця виміру
За проектом
За архітектурно-технічним паспортом
Загальна площа квартир
Кількість поверхів
Загальний будівельний об’єм
у тому числі підземні частини
Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих
та прибудованих приміщень
Таблиця 2
Типи квартир
За проектом
За архітектурно-технічним паспортом
кількість
квартир
площа квартир (кв. м)
КІЛЬКІСТЬ
квартир
площа квартир (кв. м)
загальна
житлова
загальна
житлова
однокімнатні
двокімнатні
трикімнатні
чотирикімнатні і більше
Усього квартир
7. На об’єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи, передбачені проектною до-
кументацією, устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комп-
лексного випробування і прийняття його комісіями (перелік вищезазначених актів додається до цього акта).
8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежобезпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом
(відомості про виконання)
Характеристика заходів додається до цього акта.
9. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які будуть
виконані:
Перелік робіт
Строки виконання
Організація-виконавець (прізвище, ім'я,
по батькові керівника)
Підпис керівника
10. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією:
усього _____________тис. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ____________тис. грн.
витрати на машини, обладнання та інвентар ______________ тис. грн.
11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію_________тис. грн., у тому числі: витрати на
будівельно-монтажні роботи _____________ тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар
_______________тис. грн.
РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(назва об'єкта згідно з проектом)
ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Голова приймальної комісії
Члени приймальної комісії
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Примітка. Згідно з пунктом 14 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 923, на підставі акта готовності
об’єкта до експлуатації інспекція державного архітектурно-будівельного контролю протягом двох робочих
днів від дати його підписання видає замовнику або уповноваженій ним особі свідоцтво про відповідність
збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
предыдущая страница 29 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн следующая страница 31 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст