Д о д е кл а р а ц ії додаються:
Рішення (заява) щодо вибору касового методу
Заява про відмову від застосування касового методу
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
(порушення ним порядку її заповнення) та відповідні документи
Розрахунок коригування сум ПДВ
Розрахунок суми бюджетного відшкодування
Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається
непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає
включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
Копії погашених податкових векселів
V
кількості
штук на
аркушах
Оригінали п’ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій, у разі
наявності експортних операцій.
V
кількості
штук на
аркушах
Додатки д о рядків ц іє ї декларації (зазначити номери рядків декларації):
Додатки, щ о містять інф ормацію щ одо уточнених показників п о дан ої раніш е декларації, у якій платником
самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):
_________________________________
Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої)
за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування:
Дата подання декларації
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
____________
(ПІДПИС)
Головний бухгалтер
____________
(підпис)
Платник ПДВ
_____________
(для фізичної особи —
(підпис)
платника податку)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
Відмітка про отримання платником податку копії декларації з відміткою податкового органу про її прийняття
«
»
200
о.
(посада, підпис, ініціали та прізвище посадової особи платника податку, яка отримала копію
декларації; для фізичної особи — платника податку — ініціали та прізвище)
ІУ, Ля частина лопаткової леклаоаиії заповнюється службовими особами Д П І (ДПА)
Відмітка поо внесення даних до електоонної бази податкової звітності
«
»
200
оою/
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище»
За результатами камеральної перевірки цієї декларації:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від
»
200
року N
2
(потрібне позначити)
200 ---- року
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище»
предыдущая страница 22 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 24 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст