УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
від 15.01.2009 р. № 37
Голова Комітету САТерьохін
Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N
2
)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України від 23.10.98 р. № 499
(у редакції наказу ДПА України
від 21.01.2009 р. № 8)
01
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
3 ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)
011
Звітна
012
Звітна нова
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
ПВ
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних
періодів сукупно (%)
пвн
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським
підприємством (%)
02
Звітний (податковий) період
І
І
І
(рік)
(квартал)
(місяць)
03"
Звітний (податковий) період,
--------1
І _L.ll
І
І
г п
за який виправляються помилки
___________ІЕІ£)_______
(квартал)
(місяць)
•Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
назва
041
— юридична особа
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
05
Індивідуальний податковий
номер платника ПДВ
(номер свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ - суб'єкта спеціального
______ режиму оподаткування)______
06
Місцезнаходження платника податку
Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail
Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
(район, місто)
ГрН.
Код
рядка
1. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Обсяги
поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
Колонка А
Колонка Б
і
Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою
20 відсотків, крім імпорту товарів
2
Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:
X
X
2.1
експортні операції
0
2.2
інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою
0
3
Операції, що не є об'єктом оподаткування (п.3.2 ст.З Закону)
X
4
Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
5
Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)
X
5.1
з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(р.1 + р.2.1 + р.2.2 + р.4) колонки А
6
Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом
оформлення податкового векселя (п.11.5 ст. 11 Закону)
X
X
Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)
X
7
Послуги, отримані від нерезидента на митній території України
X
X
8
Коригування податкових зобов’зань (+ чи -)
(у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):
(+ чи -)
8.1
самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації
8.2
нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі
X
X
8.3
згідно з п.4.5 ст.4 Закону
8.4
інші випадки
9
Усього податкових зобов’язань
(сума значень рядків (1 + 8 (+ чи -)) колонки Б)
X
9'
Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки
яких визначено відповідно до п.6.5 ст.6 Закону за межами митної території України
X
предыдущая страница 24 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 26 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст