III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Сума ПДВ
18
Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного
звітного податкового періоду
(рядок 9 - рядок 17):
(+ чи -)
18.1
сума ПДВ, яка у поточному звітному періоді підлягає відображенню в особовому рахунку
платника та повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(позитивне значення суми рядка 18)
18.2
сума ПДВ, яка включається до валових витрат платника (від'ємне значення суми рядка 18)
Відмітка про застосування касового методу податкового обліку:
дата початку застосування касового методу
з моменту реєстрації платником ПДВ
(рік)
(квартал)
(місяць)
| після реєстрації платником ПДВ
___________________________________________________________ (РІ5)_______
(квартал)
(місяць)
дата закінчення застосування касового методу
1
ІІІІІ
1
1
1
1
1
(рік)
(квартал)
(місяць)
Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду
Д о декларації додаються:
Рішення (заява) щодо вибору касового методу
Заява про відмову від застосування касового методу
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку п заповнення)
та відповідних документів
Розрахунок коригування сум ПДВ
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів
(послуг)
Додатки д о рядків ц іє ї декларації (зазначити ном ери рядків декларації):
Додатки, щ о містять інф ормацію щ одо уточнених показників п о дан ої раніш е декларації, у якій платником
самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):
Дата подання декларації
-
.
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
/У, Ця частина, подат кової д е кл а р а ц ії заповнюється служ бовим и особами Д П і (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
«__ »_______ 200__року
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище»
За результатами камеральної перевірки цієї декларації:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від *
»
200
року №
(потрібне позначити)
«
»
^ии
РОКУ
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище»
предыдущая страница 26 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 28 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст