Відмітка про одержання
Д о д а т о к 2
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
ДО п о д а тк о в о ї д е к л а р а ц ії
з податку на додану вартість і скороченої)
01
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту
в розрізі контрагентів
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
ПВ
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів
сукупно(%)
ПВН
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським
підприємством (%)
02
Звітний (податковий) період
(рік)__________ (квартал)_____ (місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
і
і
і
і
і
ш _ і
І
І
І
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)
■ Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
041
— юридична особа
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
(номер свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ - суб'єкта спеціального режиму
Р03£
іілі. Податкові зобов’язання
оподаткування)
грн
з/п
Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки (без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
1
2
3
Інші
Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації),
у тому числі:
поставка основних фондів
Роз/зіл II. Податковий кредит
гон.
N9
з/п
Постачальник (індивідуальний
податковий номер)
Період* виписки податкових накладних, інших
документів, що дають право на податковий кредит
Обсяг поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
5
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації),
у тому числі:
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації);
■Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 28 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 30 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст