Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток З
до податкової декларації з
податку на додану вартість (скороченої)
01
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів
(послуг) до вартості всіх товарів (послуг)
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
пв
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів
сукупно (%)
пвн
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським
підприємством (%)
02
Звітний (податковий) період
г
п
(рік)______
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
І
І
І ~ ї
С = |
Г ~ Г ~ 1
(рік)
(квартал)
(місяць)
‘ Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
041
— юридична особа
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
(номер свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ - суб'єкта спеціального режиму
оподаткування)
три.
Податковий період“
(місяць/квартал. рік)
Обсяги поставки (без ПДВ)
сільськогосподарських товарів (послуг)
товарів (послуг), що не відносяться
до сільськогосподарських
Загальні
(к.З+к.4)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього
Питома вага (%)
(усього к.З х 100/усього к.5)
(усього к.4 х 100 / усього к.5)
100
••Дванадцять послідовних податкових періодів сукупно (включаючи поточний). Для новостворсного платника —
звітний
податковий період.
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 29 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 31 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст