РЕКЛАМА
або коли
норм и р ізн и х за ко нів
чи різних
нормативно-правових актів
припускають
н ео д н о зн а чн е (множ инне) трактування
прав
та обов'язків платників податків або
контролюючих
органів,
вн а слід о к
чого
є можливість прийнят и ріш ення на ко-
ристь як платника податків,
так і контро-
люючого органу,
ріш ення приймаєт ься
на користь платника податків.
Отже,
н о ви й вла с н и к б уд івлі може
застосувати
підпункт 4.4.1. статті 4 За-
кону
України
«Про
порядок
погашення
зобов'язань платників податків перед бюд-
жетами та державними цільовими фонда-
ми»
та довест и подат ковим органам ,
щ о він
не є платниками податку на землю
до моменту одержання ними документа,
що посвідчує право власності земельною
ділянкою, та його державної реєстрації.
Ситуації з необхідністю сплати земель-
ного податку при переході права власності
на будівлю вже була предметом дослід-
ження, при цьому і органи державного уп-
равління земельними ресурсами, і судові
органи зазначали, що у разі придбання
об'єкта нерухомості до набувача перехо-
дить право власності або право користу-
вання земельною ділянкою, яке він має
оформити згідно з чинним законодавст-
вом, і до оформлення державного акта на
земельну ділянку саме попередній влас-
ник сплачує земельний податок.
Тепер щодо необхідності сплати податку
за землю при придбанні об'єкта незавер-
шеного будівництва.
Згідно статті 331
Цивільного кодексу
України (далі - ЦКУ) право власності на
новостворене нерухоме майно (житлові
будинки, будівлі, споруди тощо) виникає
з моменту завершення будівництва (ство-
рення майна). Якщо договором або зако-
ном передбачено прийняття нерухомого
майна до експлуатації,
право власності
виникає з моменту його прийняття до екс-
плуатації. Якщо право власності на неру-
хоме майно відповідно до закону підлягає
державній
реєстрації,
право
власності
виникає з моменту державної реєстрації.
До завершення будівництва (створення
майна) особа вважається власником ма-
теріалів, обладнання тощо, які були вико-
ристані в процесі цього будівництва (ство-
рення майна). У разі необхідності особа,
зазначена вище,
може укласти договір
щодо об'єкта незавершеного будівництва,
право власності на який реєструється ор-
ганом, що здійснює державну реєстрацію
прав на нерухоме майно на підставі доку-
ментів, що підтверджують право власності
або
користування
земельною ділянкою
для створення об’єкта нерухомого майна,
проектно-кошторисної документації, а та-
кож документів, що містять опис об’єкта
незавершеного будівництва.
Стаття
120 ЗКУ зазначає,
що питан-
ня про перехід права власності на землю
пов’язане з переходом права власності
на житловий будинок, будівлю або спо-
руду, тобто на завершений будівництвом
об’єкт.
З аналізу статей 120 ЗКУ та 331 ЦКУ слі-
дує, що при придбанні об'єкта незавер-
шеного будівництва, до особи переходить
право на
сукупність
матеріалів,
облад-
нання тощо, які були використані в про-
цесі цього будівництва (які зареєстровані
як об’єкт нерухомості, але не як будівля),
а не на житловий будинок, будівлю або
споруду.
З урахуванням наведеного та статті 125
ЗКУ, можна достатньо обґрунтовано ствер-
джувати, що особа, яка придбала лише
об'єкт незавершеного будівництва не по-
винна сплачувати земельний податок.
Кочеров М .В.
партнер
TOB “Українсько-німецька юридична фірма
“Компетенц
ТІМ"
тел.: (044) 569-15-62, 569-15-63, 569-19-65
www.k-team.com.ua
предыдущая страница 7 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 9 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст