Совместная
ç fb
Е л
Результатом совместной деятельности
Зг2у
ОАО «Юг» и компании «Nord» является убы-
® ^ "
ток в сумме 20000,0 грн. Согласно договору
о совместной деятельности участники несут убыт-
ки пропорционально взносам в совместную деятель-
ность. При этом доля взносов ОАО «Юг» составля-
ет 66,7%, а компании «Nord»
33,3% их общей сум-
мы 100000,0 грн.
При прекращении совместной деятельности ее убы-
ток в сумме 13300,0 грн. (20000,0 фн. х 66,7%) покры-
вается за счет взносов ОАО «Юг» и в сумме 6700,0 фн.
(20000,0 ф н.
х 33,3%) — за счет взносов компании
«Nord». Убыток совместной деятельности офажен по
дебету субсчета
791 «Результат операционной деятель-
ности».
Учет операций по прекращению совместной
деятельности в этом случае приведен в таблице
2
.
Таблица 2 . Бухгалтерский учет операций по прекращ ению совм естной деятельности с нерезид ентом ,
результатом которой является убы ток
п/п
Содерж ание запи си
Баланс основной
деятельности
участника
Баланс совм естной
деятельности
Сум м а,
евро
грн.
д еб ет
кредит
д ебет
кредит
1
Покрыт убыток совместной деятельности за счет
взноса ОАО «Юг»
949
685.9
377.91
791
13300,0
2
Покрыт убыток совместной деятельности за счет
взноса компании «Nord»
377.92
791
6700,0
3
Возвращен взнос ОАО «Юг»
(66700,0 грн. - 13300,0 грн.)
311
685.9
377.91
311.8
53400,0
4
Перечислен компании «Nord» взнос в совместную
деятельность ((33300,0 грн. - 6700,0 грн.) : 10,3 грн.]
-
377.92
312
2583.0
26600,0
5
Произведен зачет задолженностей по взносам
ОАО «Юг» компании «Nord»
685.9
377.9
377.91
685.91
66700,0
6
Произведен зачет задолженностей по взносам
компании «Nord» (33300,0 грн. : 10,3 грн.)
377.92
685.91
3233,0
33300,0
Порядок учета операций по возврату имуще-
мапьным решением привлечения для этого денеж-
ственных взносов участников не зависит от резуль-
ных средств участников, по-видимому, будет изме-
татов прекращающейся совместной деятельности.
нение суммы их взносов, которое может быть
Если при этом возникнет недостаток денежных
оформлено донолнительным соглашением к дого-
средств совместной деятельности, необходимых для
вору о совместной деятельности до ее полного пре-
уплаты налоговых обязательств по НДС, то опта-
крашения.
Реклам а
Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ представляє
Збірник систематизованого законодавства
Підприємство і автомобіль:
секрети обліку
Дата виходу — квітень 2009 року
Укладач — Тетяна Сушальська,
р е д а к т о р г а з е т и
«Бухгалтерія»
Уявити собі сучасне підприємство без автомобіля просто неможливо. І без перебільшення можна
сказати, що автомобіль, незалежно від того, власний він чи орендований, є одним з найскладніших
об’єктів обліку і потребує від підприємства постійної уваги й чіткої орієнтації у величезній кількості
нормативних документів і роз’яснень державних органів.
БУХГАЛТЕРІЯ вже вкотре звертається до «автомобільної» тематики, оскільки на практиці
придбання, оренда, страхування, експлуатація, продаж чи інше вибуття автомобіля викликають численні
запитання навіть у досвідчених бухгалтерів.
Отже, настав час зібрати докупи всю нормативну й аналітичну інформацію в максимальному обсязі.
І
Саме так ми бачимо збірник «Підприємство і автомобіль: секрети обліку». Маємо надію, що читачі
І
належним чином оцінять його актуальність і повноту.
З питань придбання звертатися за телефоном гарячої лінії: 8800501 73 90
/ АЛЛ
іЛЛЛ
.
у
-
(з 9.00 до 18.00, дзвінки по Україні безкоштовні)
БУХГАЛТЕРИЯ
№ 7(838) ■ 16 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
51
предыдущая страница 49 Бухгалтерия 2009 07 читать онлайн следующая страница 51 Бухгалтерия 2009 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст