С П Е Ц В Ы П У С К
С & А М Й Ж Ш Я Ш
_______
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ:
ВСЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА
Слово редактора .
................
/И . Губина, И. Голош евич/
Основы валютного учета
/И .Губина/
7
8
Валютные разницы:.
..........................................
13
курсовые и налоговые
/И .Губина/
Балансовая стоимость,.
........
........................
16
которой нет в балансе
/И . Н азарбаева/
«Импортные» валовые расходы :.
.............
20
проблемы определения
/А. Твердом ед/
Импорт товаров:.
..................................................
23
азы учета / Е
Бондарева/
Приобретение услуг у нерезидента .
...2 7
/ Е
Бондарева/
Экспорт товаров.
..................................................
29
/ Е
Бондарева/
Предоставление услуг нерезиденту: .
.32
особенности налогообложения
/ Е
Бондарева/
Заем от нерезидента:.
....................................
35
учетные аспекты
/И .Голош евич/
Проценты в валю те:.
.........................................
40
начисление, учет и.
.. выплата
/И . Голош евич/
Инвалютный взнос.
.............................................
44
в уставный капитал
/Е.Куш ина/
Валютные дивиденды.
....................................
48
/Е.Куш ина/
«Командировочная» валюта: .
.....................
52
штраф за несвоевременный возврат
/С .Ю ров/
Валюта «в командировке»
/О . Ш аповал/
РЛАСТІ V
Шановні пановеІ
Запрошуеио Вас на відкритий семінар-практикум:
ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
в умовах фІнансовоТ кризи
2 квітня 2009 року, Київ
• П одатковий контроль: перспективи 2009 р .
• М етодика створення раціональної ф ін ансо во ї та організаційної стр уктур и холдингу (групи компаній).
• А наліз та ризики схем з оптим ізації п о датків.
• А ктуалізац ія захо дів щодо збільш ення потоку грош ових кош тів в сучасних ум овах.
• С тр атегічн е податкове планування.
• Практичні завдання щодо створення схем податково-ф інансової опти м ізац ії. А наліз т а обговорення мож ливих вар іан тів.
ПРОВІДНІ ФАХІВЦРКОНСУЛЬ ТАИТИ:
Вільховий Юрій Петрович
- експерт з питань оподаткування та обліку, радник податкової служ би 1 р ан гу; до свід ор ган ізац ії т а проведення податкових перевірок (на
посаді начальника Управління орган ізац ії перевірок та контрольно-аналітичної роботи Д ерж авної податкової адм іністр ац ії У кр аїн и ); практика внутріш ніх ауди тів на
підприєм ствах (хо лди н гах); до свід р еалізац ії проектів з ризик-м енедж м енту; практика р еорганізац ії та л ікв ід ац ії підприєм ств на посаді голови ліквідаційних ком ісій;
досвід супроводж ення податкових перевірок та оскарж ення ріш ень податкових органів в адм іністративном у порядку та в с у д а х ; се р ти ф ік а т ф іскально го департам енту
М іжнародного валю тного ф онду (п одатко ва політика т а адм іністрування п о датків), учасник розробки проектів законодавчих а к тів з питань оподаткування і державного
контролю ; автор посібників, методик та численних публікацій з питань оподаткування І б ухгалтер ського об ліку, аналітичних дослідж ень ринків та оптим ізац ії фінансово-
господарської діяльно сті підприємств в ум овах розвитку ринкової економіки.
Рак Володимир Леонідович
- експерт з питань оподаткування, радник податкової служ би 2 р ангу; до свід роботи на посаді менедж ера проектів в аудиторській
ком панії; до свід управління податковими процесами та податкового прогнозування в ком паніях (хо лди н гах); до свід розробки оптимальних ф інансових стр уктур
(моделей) груп компаній та створення оптимальних податкових моделей поведінки компаній (хо лди н гів); практика податкового ризик-м енедж м енту, супроводж ення
податкових перевірок т а оскарж ення ріш ень податкових о р ган ів; практика здійснення р еорганізац ії підприєм ств.
ВАРТІСТЬ ДЛЯ ОДНОГО УЧАСНИКА: 1550 гри. (без ПДВ)
ЗНИЖКИ:
За 2-ого учасника від однієї організації - 5%І Від 3 учасників з однієї організації-
10%І
Реєстрація учасників до 26.03.2009р.
за телефонаии:
(044) 383-00-41, (067) 264-01-02
(Наталія Проханова)
Більш детально про семінар та програму Ви можете дізнатися на нашому сайті:
ипмш.ргасіїте.сот.иа/зетіпаг.ртЛ
4
БУХГАЛТЕРИ Я № 8 (839) ■ 23 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 2 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн следующая страница 4 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст