Д О К У М Е Н Т Ы
И нструкция.
....................................................................
59
о
порядке осуществления контроля за экс-
портными, импортными операциями,
утвер-
жденная постановлением П равления Нацио-
нального банка Украины от 2 4 .0 3 .9 9 г. № 136
СОДЕРЖИ ДІНЬТЕ
4
8
800
501
73
90
Реклама
Приказ.
.........................................................
Министерства экономики Украины
от 24.12.2008 г. № 911 «О внесении
изменений в Правила работы мелкороз-
ничной торговой сети»
66
Р А З Ъ Я С Н Е Н ® ®
к
I
Налоговое разъяснение.
................
^ ^ .
....6 8
положений статьи 6 Закона Украины «О по?~,
рядке погашения обязательств налогопла-
тельщиков перед бюджетами и государ-
ственными целевыми фондами»,
утвержден-
н ое приказом ГН А У от 2 1.11.2001 г. № 465
/
Письмо ГН А У .
..................................................
от 02.02.2009 г. № 1910/7/21-0117
/особенност и облож ения акцизны м
сб ор ом в 2 009 го д у / (и звлечен и е)
.69
ІІ<^=
ФРАНЧАЙЗИНГ
«Мудрий не той, хто знає багато,
а той, хто знає потрібне»
Есхіл
: ПІДПРИЄМСТВО
О Автоматизація діяльності підприємств
О Бухгалтерський консалтинг
О Управлінській облік - постановка і
впровадження
М и пропонуєм о підхід до авт ома-
т изації підприємст в не як до
процесу, а пиш е я к до інст румен-
т у для виріш ення конкрет них за -
вдань, що ст оят ь перед Ваш им
бізнесом
Компанія «ІВК»
Київ, просп. Перемоги, 67
(044) 205-36-83
Бровари, Промвузол
(04494) 9-20-34
web: http:Wwww.ivk.com.ua
. i M
f
БУХГАЛТЕРІЯ
представляє
Збірник систематизованого законодавства
Підприємство і автомобіль:
секрети
обліку
Дата виходу - квітень 2009 року
Уявити собі сучасне підприємство без автомобіля
неможливо. І незалежно від того, власний він чи
орендований, це — один з найскладніших об'єктів
обліку.
БУ Х ГА Л ТЕРІЯ вже вкотре звертається до «ав-
томобільної» тематики, оскільки придбання, оренда,
страхування, експлуатація, продаж автомобіля виклика-
ють запитання навіть у досвідчених бухгалтерів. Отже,
настав час зібрати докупи всю нормативну й аналітичну
інформацію в максимальному обсязі. Саме так ми
бачимо збірник «Підприємство і автомобіль: секрети
обліку». Маємо надію, що читачі належним чином
оцінять
його
актуальність і повноту.
Реклама
УВАГ
А!!!
КЕРІВНИКАМ та БУХГАЛТЕРАМ ЕМІТЕНТІВ
Згідно з рішенням ДКЦПФР
Ви повинні оприлюднити фінансову звітність
у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР
протягом березня-квітня цього року.
Остання дата оприлюднення інформації
30.04.2009 року.
Згідно змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а саме статті 163-11,
у разі порушен-
ня порядку розкриття інформації на фондовому ринку
(як несвоєчасне розкриття, так і не розкриття в цілому),
на посадову особу емітента може бути накладений
штраф від 20 до 10 0 0 неоподатковуваних мінімумів.
Ми пропонуємо Вам опублікувати звіти
у офіційному виданні ДКЦПФР —
“ ВІДОМОСТІ
Д К Ц П Ф Р ”
Довідки та інформація за телефоном
8-044-586-56-13
предыдущая страница 3 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн следующая страница 5 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст