ГНАУ. Письмо
Акцизный сб ор
мере 35 грн., 15,6 грн. и 19,5 грн. и определено ми-
ним альное налоговое обязательство в размере
18 грн., 25 грн., 32 грн. соответственно.
На сигареты с фильтром в указанных периодах
в этом году действуют ставки акцизного сбора в раз-
мере 60 грн., 37,5 грн. и 45 грн., при минимальном
налоговом ограничении в размере 40 грн., 47 грн.,
60 грн. соответственно.
Притом, что ставки акцизного сбора на сигаре-
ты в период с 10 января по 1
февраля 2009 года ус-
танавливаются на уровне 2011 года, минимальное
налоговое ограничение остается на уровне прошло-
го года.
Также установлены временные ставки акцизно-
го сбора на курительный табак, которые в указан-
ных периодах составляют 35 грн., 15,6 грн. и 19,5 ірн.
за 1
килограмм, на жевательный и нюхательный та-
бак 10 грн., 6,25 грн. и 7,8 грн. за 1 кг соответствен-
но.
Кроме того, Законом № 797 внесены изменения
в Закон Украины «О внесении изменений в неко-
торые законы Украины относительно стимулирова-
ния производства бензинов моторных смесевых» и
исключена сниженная ставка акцизного сбора в раз-
мере 42 евро за 1000 кг на бензины моторные
смесевые с добавками на основе биоэтанола, от
2 объемных процентов или с содержанием эфира
этил-трет-бутилового (ЭТБЭ) от 5 объемных про-
центов.
В то же время внесены изменения в Закон Ук-
раины «О ставках акцизного сбора и ввозной тамо-
женной пошлины на некоторые товары (продук-
цию)», которыми установлена единая ставка акциз-
ного сбора на бензины моторные и изменен ее раз-
мер с 60 евро на 110 евро за 1000 кг, исключены став-
ки ввозной таможенной пошлины на все нефтепро-
дукты и приведены коды продукции по УКТ ВЭД в
соответствие с Таможенным тарифом Украины.
Указанные изменения вступают в силу со дня опуб-
ликования.
Ставка акцизного сбора на пиво из солода (со-
лодовое) (код согласно УКТ ВЭД 2203 00) повыше-
на с 0,31 до 0,34 грн. за 1 литр, она вступает в силу
с 1 июля 2009 года.
Также внесены изменения в Закон Украины
«О ставках акцизного сбора на некоторые транспор-
тные средства и кузова к ним», которыми повыша-
ются ставки акцизного сбора на некоторые транс-
портные средства, в частности, на новые автомо-
били и кузова к ним. Изменения вступают в силу
со дня опубликования Закона № 797.
Первый заместитель Председат&т А.БУХАНЕВИЧ
Реклама
БУХГАЛТЕРІЯ
представляє
Збірник систематизованого законодавства
Багатогранний облік: орендні відносини
Дата виходу - березень 2009 року
Укладач —
Олена Самарченко,
р е д а к т о р г а з е т и
«Бухгалтерія»
Орендні відносини — третій збірник із циклу «Багатогранний облік». Чому ж цього разу як об'єкт аналізу
ми обрали саме орендні відносини?
По-перше, оренда є однією з найпоширеніших господарських операцій.
По-друге, оренда — це не лише передання (отримання) майна й отримання (сплата) орендних платежів. Цс
ще й ціла низка супутніх операцій, таких як страхування, утримання, ремонт, обслуговування орендованого
(переданого в оренду) майна, оплата комунальних та інших подібних послуг.
По-третє, оподаткування операцій з оренди майна залежить від статусу орендаря й орендодавця і може включати
не лише сплату податку на прибуток і П ДВ, а й П Д Ф О , податку з доходів з джерелом їх походження з України
тощо.
По-четверте, два види оренди — операційна (оперативна) і фінансова так істотно відрізняються один від одного,
що для кожного з них встановлено свої правила оподаткування й бухгалтерського обліку.
І, нарешті, по-п'яте, орендні відносини регламентуються великою кількістю нормативних актів, до яких періодично
вносяться зміни. А з моменту виходу Збірника систематизованого законодавства «Оренда» (квітень 2005 року),
в якому всі вони були опубліковані, сплинуло чимало часу.
Таким чином, орендні відносини дійсно багатогранні. Про всі можливі облікові премудрості й хитросплетіння
і йтиметься у збірнику «Багатогранний облік: орендні відносини».
З питань придбання звертатися за телефоном гарячої лінії: 880 0501 73 90
(з 9.00 до 18.00, дзвінки по Україні безкоштовні)
70
БУХГАЛТЕРИ Я № 8 (839) ■ 23 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 68 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн следующая страница 70 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст