ГНАУ. Порядок
ш
НДС: бюджетное возмещение
Приложение
к Порядку зачета сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих
бюджетному (экспортному) возмещению плательщику, которому в
соответствии с законом реструктурирован налоговый долг по налогам,
сборам (обязательным платежам), зачисляемым в Государственный бюджет
Украины, и/или предоставлена отсрочка либо рассрочка по уплате таких
налогов, сборов (обязательных платежей), в счет погашения таких
реструктурированных и/или отсроченных (рассроченных) сумм
Протокольне рішення
щодо зарахування сум податку на додану вартість, що підлягаю ть бюджетному (експортному) відшкодуванню
платнику, якому відповідно до закону реструктуровано податковий борг з податків, зборів (обов'язкових
платеж ів), що зараховую ться до Державного бюджету України, та/або надано відстрочку або розстрочку зі
сплати таких податків, зборів (обов’язкових платеж ів), у рахунок погашення таких реструктурованих та/або
відстрочених (розстрочених) сум
Платник податку, якому належить відшкодування податку на додану вартість і якому відповідно до закону реструктуровано
податковий борг з податків, зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, та/або надано
відстрочку або розстрочку зі сплати таких податків, зборів (обов’язкових платежів) (далі — Платник)___________________________________
(ідентифікаційні дані Платника, індивідуальний податковий номер платника ПДВ)
в особі ______________________________________________________________________________________________________________________________________
_
(посада, П.І.Б.)
що діє на підставі____________________________________________________________________________________________________________________ .
отримує відшкодування податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на його поточний рахунок, таким чином:
1
.
_____________________________________________________________
(територіальний орган Державного казначейства)
на підставі заяви Платника відкриває рахунок на його ім’я за балансовим рахунком № 3712 «Рахунки інших клієнтів Державного
казначейства».
2. Державна податкова інспекція в ___________________________________________________________________________________________________
(орган державної податкової служби за місцем обліку Платника)
подає до
(територіальний орган Державного казначейства, в якому відкрито рахунок Платника)
висновок про суми відшкодування податку на додану вартість від_______________________№ _____________ для зарахування таких сум:
на рахунок, відкритий Платнику в органах Державного казначейства України за балансовим рахунком № 3712 «Рахунки інших клієнтів
Державного казначейства», в межах реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум;
на поточний рахунок Платника________________________________ в обслуговуючому банку________________________________ на залишкову
суму визначеного бюджетного відшкодування (за її наявності).
3. Платник__________________________________________________________________________________________подає до __________________________
(територіальний орган Державного казначейства, в якому відкрито рахунок Платника)
платіжне доручення на перерахування коштів з рахунку, відкритого в органах Державного казначейства України на його ім’я за
балансовим рахунком № 3712 «Рахунки інших клієнтів Державного казначейства», на рахунок з обліку надходжень до державного
бюджету відповідних реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум.
4 . __________________________________________________________________________________________ _____ __________________
(територіальний орган Державного казначейства, в якому відкрито рахунок Платника)
на підставі наданих висновку про суми відшкодування податку на додану вартість та платіжного доручення платника податку протя-
гом одного операційного дня здійснює операції з перерахування коштів за призначенням.
5. Це протокольне рішення підготовлено Платником та погоджено органами державної податкової служби та територіальним
органом Державного казначейства України.
Платник
(ініціали, прізвище)
(підпис)
20__р.
М. П.
Головне управління
Державного казначейства у
_______________________ області
(ініціали, прізвище)
(підпис)
20__р.
М. П.
Управління Державного
казначейства у
Державна податкова
адміністрація у
___________________ області
(ініціали, прізвище)
(підпис)
«___ »______________20___р.
М. П.
Державна податкова
інспекція у
(ініціали, прізвище)
(підпис)
20__р.
(ініціали, прізвище)
(підпис)
______ 20___р.
м. п.
14
м. п.
БУХГАЛТЕРИЯ № 18-19 (849-850) ■ 11 МАЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 11 Бухгалтерия 2009 18-19 читать онлайн следующая страница 13 Бухгалтерия 2009 18-19 читать онлайн Домой Выключить/включить текст