Зам ена валюты платежа по ВЭД -контрактам
А
Б
В
Г
д
Є
4
Перечислены денежные средства на уплату сбора
в Пенсионный фонд от операции по приобретению валюты
€39285,7 х 10,5 грн./Єх 0.2%
333
311
825
5
Зачислена на валютный счет приобретенная банком валюта.
Курс НБУ на дату зачисления денежных средств — 9,8 грн. за €1
€39285,7 х 9,8 грн./€
312
333
385000
6
Включена в состав прочих расходов разница между стоимостью
валюты, рассчитанной по курсу покупки, и стоимостью валюты,
рассчитанной по курсу НБУ на дату зачисления валюты на счет
€39285,7 х (10.5 грн./€- 9.8 грн./€)
949
333
27500
7
Начислен сбор в Пенсионный фонд от операции по приобретению
валюты
92
651
825
825
8
Отражена перечисленная банком сумма сбора в Пенсионный фонд
651
333
825
9
Списана банком сумма комиссионного вознаграждения в размере
2% от стоимости приобретенной валюты
€39285,7 х 10,5 грн./€х 2%
92
311
3250
8250
10
Перечислена оплата поставщику
632е
312
€39285.7
385000
11
Отражен финансовый результат
791
949
27500
92
Э075
714
791
7500
В рассмотренном примере валюта цены пере-
сматривалась в валюту платежа по курсу НБУ. Од-
нако, как уже было сказано ранее, стороны могут
«привязать» пересчет к какому-либо иному курсу,
например, к курсу Московской межбанковской ва-
лютной биржи (особенно часто это бывает, когда
одна из валют — российский рубль). В этом случае
при пересчете валюты цены в валюту платежа у
предприятия-резидента может возникнуть гривневая
разница между курсом пересчета и курсом НБУ. по
которому отражена задолженность. Такая разница
отражается исключительно з бухгалтерском учете
в составе прочих операционных доходов или расхо-
дов.
Реклама
»
Дата ви хо д у - серпень 2 0 0 9 року
Цей збірник не випадково названо енциклопедією, адже у ньому об’єктом системного - дійсно
енциклопедичного - аналізу стануть операції з іноземною валютою, а також операції, в яких валюта є засобом
розрахунків. Окрім детального аналізу загальних для всіх валютних операцій правил бухгалтерського і
податкового обліку буде визначено особливості, розглянуто проблеми і наведено числові приклади відображення
таких операцій, як:
• експорт і імпорт:
• кредити, позики, поворотна фінансова допомога:
• операції з цінними паперами і корпоративними правами:
• виплати дивідендів, процентів, роялті тощо.
Упевнені, що збірник стане цінною підмогою в роботі як для тих бухгалтерів, які роблять перші кроки на
шляху валютного обліку, так і для тих, які прямують валютним курсом уже давно.
ґ
Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ представляє
Збірник систематизованого законодавства
Енциклопедія
валютних
операцій
З питань придбання звертатися за телефоном гарячої лінії: 8800501 73 90
(з 9.00 до 18.00. дзвінки по Україні безкоштовні)
БУХГАЛТЕРИЯ № 18-19 (849-850) ■ 11 МАЯ 2009 ГОДА
63
Многогранный учет
предыдущая страница 60 Бухгалтерия 2009 18-19 читать онлайн следующая страница 62 Бухгалтерия 2009 18-19 читать онлайн Домой Выключить/включить текст