Т ние пяти рабочих дней со дня окончания проверки
^
предоставляется (направляется) распорядительный
<
документ об устранении нарушений. Распорядитель-
на
ным документом является требование, форма ко-
0
торого предусмотрена приложениями 9 или 10 к
Е
Инструкции о порядке исчисления и уплаты стра-
^
хователями и застрахованными лицами взносов на
д
общеобязательное государственное пенсионное
С
страхование в Пенсионный фонд Украины, утвер-
жденной постановлением правления Пенсионного
фонда Украины от 19.12.2003 г. № 21-1, зарегистри-
рованной в М инистерстве юстиции Украины
16.01.2004 г. под № 64/8663.
При наличии в акте факта выявления наруше-
Г
осконтроль
_____
______
.
ний в части достоверности формирования сведений
о застрахованном лице предоставляется (направля-
ется) распоряжение об устранении нарушений в
определенные сроки, выявленных при осуществле-
нии проверки.
Распоряжение составляется в двух экземплярах:
один экземпляр нс позднее пяти рабочих дней со
дня составления акта предоставляется плательщи-
ку, а второй экземпляр с подписью плательщика
относительно согласованных сроков устранения
нарушений требований законодательства остается в
органе Пенсионного фонда.
Директор департамента поступления доходов
В.ЛИТВИНЕНКО
Реклама
Найавторитетніше бухгалтерське видання в Україні
газета «Бухгалтерія» презентує новий збірник систематизованого законодавства
М и т н и й
к о д е к с
У к р а їн и
( із с е р ії
« К о д е к с и У к р а ї н и » )
Укладач
- Ігор СУХОМЛИН
редакт ор газет и
«Бухгалтерія»
Будь-який кодекс - це зведення правил, знати які (певною мірою) необхідно кожно-
му підприємцю, юристу, бухгалтеру. А ще - добре мати кодекси "під рукою", адже
користуватися
ними
доводиться
практично
щодня.
Саме
тому
редакція
газети
«Бухгалтерія» випускає серію збірників систематизованого законодавства під загаль-
ною назвою "Кодекси України". У квітні 2008 року вийшов друком збірник «Цивільний
та
Господарський
кодекси:
точки
перетину».
У
2009
році
настав
час
перевидати
М итний кодекс України, адже з моменту виходу однойменного збірника (лютий 2004
року) минуло більше п'яти років. І не лиш е тому, що за цей час до кодексу неодноразо-
во вносилися зміни, а ще й тому, що деякі його норми мають пряме або опосередковане
відношення до оподаткування.
Проте, аби знати усі митні нюанси, одного лиш е кодексу замало. Необхідно вивчи-
ти й проаналізувати цілу низку нормативних актів, прийнятих на виконання його
вимог
Кабінетом
М іністрів
України
та
Д ержавною
митною
службою.
Найбільш
важливі з них також увійшли до збірника. Довідкові матеріали допоможуть читачам
розібратися у проблемних питаннях.
Збірник отримають у травні передплатники БІЗНЕС-КОМПЛЕКТУ. БУХГАЛТЕРІЇ
(зі збірником систематизованого законодавства)
та ЗБІРНИКА СИСТЕМАТИЗОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
Крім того, на збірник можна оформити окрему передплату у філіях Агентства передплати та доставки «Бліц-Преса»
(телефони філій —
на сторінках газет «Бизнес» і «Бухгалтерія»)
Ш
И
Б У Х Г А Л Т Е Р І Я
предыдущая страница 22 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 24 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст