Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану
вартість (переробного підприємства)
01
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в
розрізі контрагентів
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
014
Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства
02
Звітний (податковий) період
_ _ _
г ~
І
І
І
(рік)
(квартал)
(місяць)
оз-
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
[
.1
І
І.
І
і=
і
і
і
г
(рік)
(квартал)
(місяць)
'Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
041
— юридична особа
наименунпння
Ідентифікаційні'й код
платника згідно з ЄДРПОУ
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Розділ І. Податкові зобов’язання
(номер свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ - суб’єкта спеціального
режиму оподаткування)
з/п
Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки (без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
1
2
3
Інші
Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації),
у тому числі:
поставка основних фондів
Розділ II. Податковий кредит
грн.
N9
з/п
Постачальник (індивідуальний
податковий номер)
Період* виписки податкових накладних, інших
документів, що дають право на податковий кредит
Обсяг поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
5
О п ер ац ії з придбання з П Д В, які н ад аю ть право ф орм ування п о д атко во го кр ед и ту
1
2
3
Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації),
у тому числі:
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
О п ер ац ії з придбання з П Д В, які не н ад аю ть п рава ф орм ування под атко во го кр ед и ту
1
2
3
Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації):
* Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.
Дата подання розрахунку
.
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 36 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 38 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст