Д о д ек л а р а ц ії додаю т ься:
Рішення (заява) щодо вибору касового методу
Заява про відмову від застосування касового методу
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну
(порушення ним порядку її заповнення) та відповідні документи
Розрахунок коригування сум ПДВ
Розрахунок суми бюджетного відшкодування
Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається
непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому період, та підлягає
включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
Копії погашених податкових векселів у кількості
штук на
аркушах
Оригінали п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій, у разі
наявності експортних операцій. V кількості
штук на
аокушах
Додатки д о рядків ц іє ї д ек л а р а ц ії (зазначити ном ери рядків д ек л а р а ц ії):
Додат ки, щ о містять інф орм ацію щ одо ут очнених показн иків п о д а н о ї ран іш е д ек л а р а ц ії, у якій платником
самост ійно виявлено пом илки (зазначит и н ом ери ряд ків д е к л а р а ц ії):
Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої)
за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування:
діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства ( стаття 8' Закону)
переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)
Дата подання декларації
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Г о л о в н и й б у хга л тер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Платник ПДВ
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(для фізичної особи —
(підпис)
(ініціали та прізвище)
платника податку)
М.П.
Відмітка про отримання платником податку копії декларації з відміткою податкового органу про її прийняття
«
»
200
о.
(посада, підпис, ініціали та прізвище посадової особи платника податку, яка отримала копію
декларації: для фізичної особи — платника податку — ініціали та прізвище)
Ж
Ц я частина подат кової д екл а р а ц ії заповню єт ься служ бовим и особам и Д П ! (ДП А)
Відм ітка про внесення дани х до електронної бази податкової звітності
««
»
2 0 0
о о к у
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камерально? перевірки цієї декларації:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від «
200__ року N
2
(потрібно позначити)
20 0 ____ року
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище))
предыдущая страница 42 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 44 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст