III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Сума ПДВ
18
Різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного
звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):
(+ чи -)
18.1
Сума ПДВ. яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню (позитивне значення суми рядка 18)
18.2
Сума ПДВ. яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від’ємне значення суми рядка 18)
19
Сума
П ДВ
минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку,
що спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам
(рядок 19.1 + рядок 19.2):
19.1
значення рядка 21 податкової декларації попереднього звітного періоду
19.2
значення рядка 7.3 (+) або рядка 7.4 (-) уточнюючого розрахунку (додаток 3)
(+чи -)
20
Сума
П ДВ,
яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та спрямовується
виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (п. 11.21 ст.11 Закону)
(рядок 18.1 - рядок 19, позитивне значення)
21
Сума
ПДВ,
яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у
розпорядженні платника для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам,
і
не
відображається в особовому рахунку платника
(рядок 18.1 - рядок 19. від’ємне значення)
або (рядок 18.2 + рядок 19, від'ємне значення)
(значення цього рядка переноситься до рядка 19.1 податкової декларації (переробного підприємства)
наступного звітного періоду)
Відмітка про застосування касового методу податкового обліку:
дата початку застосування касового методу
з моменту реєстрації платником ПДВ
(РІК)
(квартал)
після реєстрації платником ПДВ
О
(рік)
(квартал)
(місяць)
(місяць)
дата закінчення застосування касового методу
(рік)
(квартал)
(місяць)
Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду
Д о деклараціїдодаю ться:
Рішення (заява) щодо вибору касового методу
Заява про відмову від застосування касового методу
Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку п заповнення) та
відповідних документів
Розрахунок коригування сум ПДВ
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації):
Додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки
Дата подання декларації
Наведена інформація є достовірною.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Керівник
__
Головний бухгалтер
___________________________________________________________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
IV. И я частина подат кової д ек л а р а ц ії заповню єт ься служ бовим и особам и Л ГУ (ДПА)
М.П.
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
200
_реку
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки цієї декларації:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від
200__ року №
(потрібне позначити)
2 0 0
року
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище))
предыдущая страница 43 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 45 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст