Минприроды. Приказ
'ІЬ
ф о р м а 1-ВТ
Пух
Рідина промивна
Промивні води
Сажа
Скрап
Соапсток
Стружка
Відструги
Ошурки
Тирса
Улюк
волокнистий
Неущільнені тонкі волокна тваринного,
рослинного і штучного походження, слабо
зчеплені між собою
Розчин, емульсія, суспензія, пульпа або їхні
суміші, що утворюються в результаті
очищення матеріалів, виробів тощо шляхом
змиву непотрібних (шкідливих) компонентів
технічною рідиною
Аморфний вуглець — продукт неповного
згоряння або термічного розкладання
органічних сполук
Дрібні застиглі частинки та безформні
пластинки застиглого металу, що утворюються
внаслідок розбризкування чи розливів
рідкого металу, а також залишки металу
на ливарному обладнанні
Суміш омилених (вільних) жирних кислот,
нейтральних жирів і нежирових речовин, яка
утворюється в результаті нейтралізації
рослинних олій та жирів
Продукти руйнування матеріалів у процесі
механічної обробки
Маса з недорозвиненого щуплого насіння
(улюка) бавовнику з різним ступенем
опушеності, з домішкою волокна у вільному
стані, волокнуватих дефектів і сміття
Фекалії
Фільтрат
Фус (фуз)
Кубовий відстій
Хвости
Шкаралупа
Лушпина
Шлак
Шлам
Відстій
Мул
Осад
Шліх
Шрот
Жмих
Екскременти людини
Рідина, що виділяється твердими відходами під
час їхнього зберігання (транспортування) або
утворюється під час спеціальних фільтраційних
процесів
Осад, що утворюється під час відстоювання
рідких продуктів у ємностях (гідрофус — фус.
що утворився в процесі гідратації олії)
Залишки корисних копалин, що утворюються
у процесах збагачення, з низьким вмістом
корисних компонентів, у концентраті
Залишки твердого покриття яєць та плодів
Побічний продукт процесів окислення-
відновлення, у загальному випадку суміш
оксидів з іншими компонентами процесу
(наприклад, томасшлак — суміш фосфорного
ангідриду і продуктів його взаємодії з іншими
компонентами (головним чином з вапном) у
сталеплавильному (конверторному) процесі)
Конденсована маса, яка виділяється із суспензії
під гравітаційним або механічним впливом з
можливими залишками рідини
Тверді залишки насіння олійних культур після
вилучення з них олії екстракцією та пресуванням
Додаток 6
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної
облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВІДБИВАЮТЬ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ВІДХОДІВ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДО НИХ
Гель
Консистентна (драглиста) дисперсна система, що
утворюється в результаті коагуляції золю
Емульсія
Дисперсна система, що являє собою розподілені
в рідині мікрочастинки іншої рідини, що не
змішується з нею, з розмірами частинок,
більшими, ніж у золів
Завись
Суспензія, в якій частки осідають або спливають
дуже повільно через малу різницю щільності
дисперсного середовища та дисперсної фази
Золь
Колоїдна дисперсна система з часток розмі-
нна/
ром 0,001—0,1 мкм, рівномірно розподілених
Піна
в основному компоненті: гідрозоль — у воді,
Туман
аерозоль — у газовому середовищі (повітрі)
Коагулят
Осад дисперсної фази, що випадає з колоїдної
системи під час її дестабілізації
Конгломерат
Невпорядковане механічне сполучення невідомого
Маса
компонентного складу і структури
Лом
Некондиційні вироби або частини виробів
Бій
з металів чи з інших твердих речовин
Шматки
Уламки *
* Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.
Паста
Концентрована суспензія
Порошок
Тонкоподрібнена тверда речовина
Пил
Завислі у газовому середовищі (повітрі) або осілі
на тверду поверхню тверді частинки розмірами
від 0,01 до 100 мкм
Розчин
Стійка, незалежно від часу, гомогенна суміш
щонайменше двох компонентів, які рівномірно
розподілені за об’ємом відходу, основний
з яких — розчинник, котрий утворює певні рідкі,
газоподібні або тверді фазові стани з іншими
компонентами
Суміш
Сукупність щонайменше двох відомих
компонентів невідомої структури
Смола
Конденсована маса органічного походження
Сплав
Твердий або рідинний розчин, хімічна сполука
металів між собою або з неметалами, яка має
основні властивості металів; однорідна система,
яку отримують шляхом сплавлення металів,
неметалів, оксидів, органічних речовин
Суспензія
Агрегатно і кінетично нестійка дисперсна система,
що являє собою розподілені в рідині або газі
тверді частки з розмірами 100 і більше мікронів
Додаток 7
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної
облікової документації № 1 -ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
ТЕРМІНИ, ЩО ЇХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК ДОДАТКОВІ ПІД ЧАС ПОЗНАЧЕННЯ ВІДХОДІВ ЧЕРЕЗ НАЙМЕНУВАННЯ
ПРОЦЕСУ, У ЯКОМУ ВОНИ УТВОРЮЮТЬСЯ
Брак
Відпрацювання
Залишок
Осмол
Продукти корозії
Вибраковка
Відсів
Конденсат
Пересортиця
Просів
Виділення
Гравівідсів
'
Концентрат
Плав
Рециркулят
Вижимка
Відстій
Накип
Продукт
Розплав
Викид
Возгон
Осад
Продукти зносу
Фракція
Шом
42
*Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна.
БУХГАЛТЕРИЯ № 22 (853) ■ 1 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 40 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн следующая страница 42 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн Домой Выключить/включить текст