БУХГАЛТЕРИЯ
№ 22 (853) I
1 ИЮНЯ 2009 ГОДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишньог о природного середовища України
від 7 липня 2008 р. № 342
Типова форма № 1-ВТ
____________________________
О О О «Вест а»
____________________________________
(підприємство, організація, установа, фізична особа — підприємець)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків
2 3456789
ОБЛІК ВІДХОДІВ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ
за м ай 2 0 0 9 го д а
Цех (відділення, дільниця, підрозділ або інш е)______
Цех N9 2
____________________Код воду економічної діяльності
1 7 .1 1 .0
(найменування)
Виробничий, технологічний процес, установка (устаткування)_________
Л егк а я пром ы ш ленност ь, 2 1 0 6 2 2
____________________________
(найменування, код)
Технологічна одиниця, на якій здійснюється облік (окрема операція, одиниця обладнання)____________
Участ ок № З , О В Д -3
(найменування, код)
Номенклатур-
на назоа
відходу за
ДСТУ 3910-99
або упаковки
за докумен-
тацією
підприємства
Фізич-
ний
стан
ВІДХО-
ДУ
або
вид
упа-
ковки
Код
відходу за
ДК
005-96
або упа-
ковки за
ДК
016-97
Наймену-
вання
виду
відходів
за ДК
005-96
або
упаковки
за ДК
016-97
Норма-
тив
утво-
рення
відходу
чи ви-
кори-
стання
упаков-
ки
Оди-
ниця
вимірю-
вання
кількості
відходу
або
упаков-
ки
Коефі-
цієнт
перера-
хування
кількості
відходу
або
упаковки
в одиниці
маси1
Кількість
утвореного
відходу чи
використаної
упаковки
Кількість утвореного
відходу чи
використаної
упаковки, яка
утилізується
підприємством
Кількість
утвореного відходу,
яка видаляється
підприємством,
або исутилізованої
упаковки
Куди і для
чого
надходять
відходи
або
упаковка,
указані в
графах 9-а
і 9-6 та
10-а і 10-6
Показники відходів або упаковки,
що контролюються
в оди-
ницях
графи 6
У
тоннах
в одиницях
графи 6
У
тоннах
в
одиницях
графи 6
У
тоннах
показник
відходу або
упаковки
одиниця
вимірюван-
ня або інше
визначення
показника
зна-
чення
показ-
ника
1
2
3
4
5
6
7
8-а
8-6
9-а
9-6
10-а
10-6
11
12
13
14
Шерсть
кислотная
Прес-
сован-
ная
1511.3.1.07
Шерсть
неконди-
ционная
3.8
кг/сме-
ну
кг
0,001
108
0,108
108
0,108
-
-
Цех утили-
зации № 1.
сжигание
Клас
небезпеки
1, II. Ill, IV
-
Категорія
небезпеки
Чисельне
значення
-
-
..
-
-
Пух
Прес-
сован-
ная
1512.3.1.08
Пух
неконди-
ционный
0.9
кг/сме-
ну
кг
0,001
25
0,025
25
0,025
-
-
Цех утили-
зации № 1,
сжигание
Клас
небезпеки
1. II, III, IV
-
Категорія
небезпеки
Чисельне
значення
-
-
..
-
-
Клас
небезпеки
1, II. Ill, IV
Категорія
небезпеки
Чисельне
значення
К о зл о в а К .А ., бухгалт ер
(виконавець, посада)
К о зл о в а
К о зл о в а К .А .
(підпис)
(розшифровка підпису)
0 8 .0 6 .2 0 0 9 г.
(дата)
'Дтя
окремих відходів та видів упаковки, що підлягають обоє 'язковому обліку навіть у невеликих кшькостях (зокрема, небезпечні та такі, які містять особливо цінні компоненти), можуть
установлюватись інші відповідні одиниці маси (кг) або мас спеціально визначатись кількість знаків після коми у значенні кількості відходу чи упаковки в тоннах.
СЛ
б і з ь А B V M aed u : і я У о х л о
ч
Оценка отходов
предыдущая страница 55 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн следующая страница 57 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн Домой Выключить/включить текст