Отходы: правила учета
//
^
Оценка отходов
ООО «Весна»
(підприємство, організація)
Типова форма № М-11
Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. № 193
Ідентифікаційний код Є Д РП О У
12345678
Код за УКУД
Н А К Л А Д Н А -В И М О ГА
на відпуск /внутріш нє перем іщ ення/ матеріалів
Номер
документа
Дата
складання
Код
виду операції
відправника
одержувача
2
02.06.2009
в\п
Цех 2
Склад 1
П ідстава
р а сп о р яж ен и е начальника и еха 2
____________________________________________________________ __
Кому
с кла д ут ильсырья
_____________________
Через кого
за в , производст ва Г ои гооьева А . С.
Кореспондую-
чий рахунок
Матеріальні цінності
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна
Сума
Інвен-
тарний
номер
Номер
паспор-
та
Порядко-
вий номер
запису за
складською
картотекою
раху-
нок,
субра-
хунок
код
аналі-
тичного
обліку
наймену-
вання,
сорт,
розмір,
марка
номен-
клатур-
ний
номер
код
найме-
нуван-
ня
відправлено
(належить
відпустити.
затребувано)
прийнято
(відпуще-
но)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
23
2
Обрезки
кожи 1 кат.
-
-
кг
10,5
10,5
15,00
157,50
-
-
158
23
2
Обрезки
кожи 2 кат.
-
-
кг
27,8
27,8
12,50
347,50
-
-
159
23
3
Обрезки
кожи 3 кат.
-
-
кг
14,0
14,0
10,00
140,00
-
-
160
Всього відпущ ено
три
найм енувань, на сум у
шестьсот с о р о к пять
(прописом)
(прописом)
грн.
Відпуск д о зв о л и в __________
К ачалина К .А .
__________
Головний б ухгалтер
Здав (в ід п у сти в )_______
К р и в о н о с К С.
_____________
Прийняв (одерж ав)
Г о р о х о в Г.В .
Реклама
К онсулбт лційний цент р Ztyemu
БУХГАЛТЕРІЯ
$ Ш
4 Ш
М і Н Н Я Н р І Ш
/ М
Ш
М
і Ь Ш
І М Н М
у
п
и
с ь м
о
в і й
{ р о р л п і
•тел./факс: 8(044) 205-5100# Е-таіІ: [email protected] • 03156, м.Київ-156, вул.Кіото, 25
58
БУХГАЛТЕРИЯ № 22 (853) ■ 1
ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 56 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн следующая страница 58 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн Домой Выключить/включить текст