К а с с о в ы е о п е р а ц и и
(найменування підприємства (установи, організації))
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ
(структурний підрозділ підприємства (установи, організації))
До відомості № ____________
У касу для оплати в строк
з _______________________д о ________________________20___р.
у сум і____________________________________________________________
Додаток 1
до Положення про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні
Кореспондуючий рахунок
Код цільового
призначення
рахунок.
субрахунок
код аналітичного
рахунку
______________________(_______________________гр н .____ коп.)
Керівник ____________________________________________________
Головний бухгалтер ______________________________________
«___ » ________________________ 20___р.
Відомість на виплату грошей №
з а _____________________ 20___р.
Кількість аркушів
За цією відомістю виплачено гривень
і депоновано гривень
Виплату здійснив
______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Перевірив бухгалтер
______________________________________
(______________гр н ._______ коп.)
(_____________ грн ._______ коп.)
(підпис, прізвище, ініціали)
2, 3, 4 сторінки відомості
№ з/п
Табельний номер
Прізвище, ім'я, по батькові
Сума
Підпис про одержання
Примітки
1
2
3
4
5
6
і Т.д.
Відомість склав
______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Відомість перевірив
______________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Примітка. За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над
таблицею друкувати текст «Вставний аркуш до додатка № __», підписи друкувати на 4-й сторінці.
Ця відомість застосовується для видачі заробітної плати, інших виплат.
На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. За потреби в
графі «Примітки» зазначаються реквізити пред’явленого документа.
Під час заповнення відомості після останнього запису в ній має бути незаповнений рядок для зазначен-
ня загальної суми. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.
Під час складання документа за допомогою засобів комп’ютерної техніки відомість може друкуватися без
рядків.
БУХГАЛТЕРИЯ № 23 (854) ■ 8 ИЮНЯ 2009 ГОДА
15
эи н эуа о н Б 1 Э о и *А9Н
предыдущая страница 13 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 15 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст