, Постановление
К а с с о в ы е о п е р а ц и и
>
из
X
Додаток 2
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні
Типова форма № КО-1
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ____
(найменування підприємства (установи, організації))
Прибутковий касовий ордер №
___
від «_____ «*
____________ 20__ р.
Кореспонду-
ючий
рахунок,
субрахунок
Код
аналітично-
го рахунку
Сума
цифрами
Код
цільового
призначення
Прийнято від
Підстава:___
Сума
грн.
коп.
(словами)
Додатки:
Головний бухгалтер
Одержав касир____
(підпис, прізвище, ініціали)
(підпис, прізвище, ініціали)
(найменування підприємства (установи, організації))
Квитанція
до прибуткового касового ордера №
__
від «_____ *>____________20__ р.
Прийнято від
Підстава:
Сума
(словами)
__грн. _ коп.
М.П.
Головний
бухгалтер
(підпис, прізвище, ініціали)
Касир
(підпис, прізвище, ініціали)
Додаток З
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні
Типова форма № КО-2
-----------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний
(найм енування підп ри єм ства (установи, організації))
КОд Є Д Р П О У
Видатковий касовий ордер
від «____»____________20
__р.
Номер
документа
Дата
складання
Кореспондуючий
рахунок, субрахунок
Код аналітичного
рахунку
Сума
Код цільового
призначення
1
2
3
4
5
6
7
8
Підстава:
(прізвище, ім’я, по батькові)
Сума
грн.
коп.
Додаток:
(словами)
Керівник
Головний бухгалтер
Одержав:
(підпис, прізвище, ініціали)
(підпис, прізвище, ініціали)
грн.
коп.
(словами)
«
»
20
р. Підпис одержувача
За
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
16
Видав касир
(підпис, прізвище, ініціали)
БУХГАЛТЕРИЯ N3 23 (854) ■ 8 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 14 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 16 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст