БУХГАЛ ТЕРИ Я №
23
(
854
) ■
8
ИЮНЯ
2009
ГОДА
о э
Додаток 5
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
(найменування підприємства (установи, організації))
Касова книга
на 20__р.
У цій книзі пронумеровано
та прошнуровано _______сторінок,
опечатано печаткою
М.П.
Підпис
«___ » __________________________ 20_ р.
Каса за «___» _________________________20___ р. Сторінка
Номер
документа
Від кого
отримано чи
кому видано
Номер
кореспондуючого
рахунку, субрахунку
Надходження
Видаток
1
2
3
4
5
Залишок на початок дня
X
X
Каса за «___» _________________________20___ р. Сторінка
Номер
документа
Від кого
отримано чи
кому видано
Номер
кореспондуючого
рахунку, субрахунку
Надходження
Видаток
1
2
3
4
5
X
Постановление
Типова форма № КО-4
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_________________________________
Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок
л І
І І
Н |
Номер
документа
Від кого
отримано чи
кому видано
Номер
кореспондуючого
рахунку, субрахунку
Надходження
Видаток
1
2
3
4
5
я 1
1
в .
Разом за день
Залишок на кінець дня,
у тому числі на зарплату
і 1
X
д 1
касир
Р |
' 1
(підпис)
сасовіи книзі г
кількості
X
Записи в
документи
еревірив і
прибуткових та
видаткових одержав.
3 1
У 1
Бухгалтер
(словами)
(словами)
(підпис)
Зразок 4, 6, 8, 10 та інших сторінок
Я
|
? !
Номер
документа
Від кого
отримано чи
кому видано
Номер
кореспондуючого
рахунку, субрахунку
Надходження
Видаток
я |
1
2
3
4
5
ї ї
Разом за день
Залишок на кінець дня,
у тому числі на зарплату
Д І
Р |
X
касир
1
1
(підпис)
сасовій книзі п
кількості
X
3 1
Записи в
у і документи
еревірив і
прибуткових та
видаткових одержав.
(словами)
(словами)
Бухгалтер ______________________
(підпис)
Примітка. Ця типова форма застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонталь-
ним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового і зворотного боків
через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники сторінок нумеруються однаковими номерами.
Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка «Залишок на початок дня»).
Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під ту, яка залишається в книзі. Для ведення записів після слова «Перенос» відривну
частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша.
Бланк звіту до закінчення операцій дня, у який вони проводилися, не відривається.
У рядку форми «у тому числі на зарплату» зазначається сума за відомостями на виплату грошей, що не списана на видаток каси.
Кассовые операции
предыдущая страница 16 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 18 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст