Р Е К Л А М А
БУХГАЛТЕРІЯ запрошує на СЕМІНАР
В ід собівартості - д о ц іни, від о б л ік у - до о п о д аткуван н я
1 9 ч е р в н я 2 0 0 9 р о к у , м .К и ї в
У програм і сем ін ар у:
1.
Б а з о в і п р и н ц и п и к л а с и ф ік а ц ії в и т р а т : е к о н о м іч н е з н а ч е н н я , п р и к л а д и с т а т е й , с ф е р и з а с т о с у в а н н я . В п л и в
н а п р и б у т о к п ід х о д у д о к л а с и ф ік а ц ії в и т р а т .
2.
Т р ад и ц ій н і м ето д и о б л ік у в и т р а т і к а л ь к у л я ц ії со б ів а р т о с т і п р о д у к ц ії (р о б іт, п о с л у г) у р ізн и х га л у зя х : о ф іц ій н і
р ек о м ен д ац ії т а д о к у м е н т а л ь н е о ф о р м л е н н я . З а с т о с у в а н н я к а л ь к у л я ц ій с о б ів а р т о с т і у п о д атк о в и х ц іл ях .
3.
О ц ін к а а к т и в ів : д о б р о в іл ь н а т а о б о в ’я з к о в а . В ід п о в ід а л ь н іс т ь за п р о в е д е н н я о ц ін к и б е з п р о ф е с ій н о го о ц і-
н ю в а ч а . Н а ц іо н а л ь н і с т а н д а р т и з о ц ін к и а к т и в ів і ч и м в о н и к о р и с н і б у х г а л т е р о в і.
4.
В и д и в а р т о с т і т а м е т о д и її ф о р м у в а н н я :
с п р а в е д л и в а в а р т іс т ь я к о б ’є к т и в н а о ц ін к а а к т и в ів у ф ін а н с о в ій з в іт н о с т і, її «роль» у н а с т а н н і
ф ін а н с о в о -е к о н о м іч н о ї к р и з и ;
м и т н а в а р т іс т ь ім п о р т о в а н и х т о в а р ів .
5.
П р и н ц и п и ф о р м у в а н н я ц ін и . Ц ін а я к о с о б л и в и й п р о я в в а р т о с т і т а іс т о т н а у м о в а д о г о в о р у .
6.
В іл ьн і т а р е г у л ь о в а н і ц ін и . Н о в о в в е д е н н я в д е р ж а в н о м у р е г у л ю в а н н і цін у з в ’я з к у з ф ін а н с о в о -е к о н о м -
іч н о ю к р и зо ю (о р е н д а , в а н т а ж н і п е р е в е з е н н я т о щ о ), с у б ’є к т и р е г у л ю в а н н я ц ін . В ід п о в ід а л ь н іс т ь з а п о р у -
ш е н н я в и м о г з а к о н о д а в с т в а п р о ц ін и .
7.
З в и ч а й н а ц ін а в п о д а т к о в о м у з а к о н о д а в с т в і (в и м о г и З а к о н у п р о П Д В , З а к о н у п р о п р и б у т о к , З а к о -
н у п р о П Д Ф О , З а к о н у № 2 1 8 1 ). П е р с п е к т и в и п р и й н я т т я З а к о н у п ро з в и ч а й н у ц ін у т а н е п р я м і м ето д и .
8.
П р а к т и ч н і р е к о м е н д а ц ії щ о д о о б 'р у н т у в а н н я з в и ч а й н о ї ц ін и :
х т о п о в и н е н о б 'р у н т о в у в а т и (д о в о д и т и ) з в и ч а й н у ц ін у ;
п о н я т т я « р и н о к т о в а р ів » , « ід ен ти ч н і то в а р и » , «одн орідн і то в ар и * в к о н т е к с т і З а к о н у про п р и б у то к ;
с п о с о б и в и з н а ч е н н я з в и ч а й н о ї ц іни (ч и є п е р е л ік у З а к о н і п р о п р и б у т о к в и ч е р п н и м );
е е р е д н ь о с т а т и с т и ч н і ц ін и (ч и є н а сь о го д н і ч и н н и м У к а з .Уг 8 1 7 );
з в ’я з о к б у х г а л т е р с ь к о ї с п р а в е д л и в о ї в а р т о с т і т а п о д а т к о в и х п о к а зн и к ів ;
ц ін а в ід п р о ф е с ій н о г о о ц ін ю в а ч а (ч и з а в ж д и в о н а є « зв и ч ай н о ю » ).
9 .
Д л я к о ж н о ї о п е р а ц ії - « св о я » з в и ч а й н а ц ін а. П ід х о д и д о в и з н а ч е н н я з в и ч а й н о ї ц ін и п ри в ід о б р а ж е н н і:
« ім п о р тн о го » п о д а т к о в о г о к р е д и т у ,
б е з о п л а т н о г о н а д а н н я т о в а р ів (р о б іт , п о с л у г ), л ік в ід а ц ії о с -
н о в н и х ф о н д ів , п е р е в е д е н н я о б ’є к т ів з о с н о в н и х ф о н д ів д о н е в и р о б н и ч и х ф о н д ів , в и к о р и с т а н н я
т о в а р ів (р о б іт , п о с л у г ) в н е о п о д а т к о в у в а н и х П Д В о п е р а ц ія х ;
о п е р а ц ій о р е н д и , о п е р а ц ій з ц ін н и м и п а п е р а м и , о п е р а ц ій з а д о го в о р о м с т р а х у в а н н я , « о ф ш о р н и х »
в и т р а т .
10.
З в и ч а й н а ц ін а в б у д ів н и ц т в і ж и т л а т а к о м е р ц ій н о ї н е р у х о м о с т і. Я к о б 'р у н т у в а т и р ів е н ь з в и ч а й н о ї цін и
к в а д р а т н о го м е т р а н е р у х о м о с т і, я к у в ід ч у ж у ю т ь я к п о га ш е н н я ц іл ь о в и х о б л іга ц ій .
11.
О б 'р у н т у в а н н я з в и ч а й н о ї ц ін и в р а зі п р о д а ж у т о в а р ів (р о б іт , п о с л у г) н и ж ч е з а ц ін у п р и д б а н н я .
12.
З в и ч а й н і ц ін и « п іл ь го в и х * п р о д а ж ів п р а ц ів н и к а м п ід п р и є м с т в а . Ч и м о ж н а з а с т о с о в у в а т и п о л о ж е н н я
к о л е к т и в н о г о д о г о в о р у п ід ч а с о б 'р у н т у в а н н я з в и ч а й н и х цін?
13.
Д о к у м е н т и (п е р в и н н і і н е л и ш е .
..) - н а й п е р е к о н л и в іш и й д о к а з з в и ч а й н о ї ц ін и . Р е к о м е н д а ц ії щ о д о с к л а -
д а н н я п о л о ж е н н я п р о ц ін о у т в о р е н н я н а п ід п р и є м с т в і.
Л ектори:
Ірина ГО Л О Ш ЕВИ Ч , редактор газети БУХ ГА Л ТЕРІЯ ;
О лена К У Ш И Н А , редактор газети БУХГА Л ТЕРІЯ
Заявки на участь у семінарі приймаються
за тел./факсом (044) 205-51-09 та тел. (044) 205-51-08
С ем інар відбудеться у прим іщ енні ЗА Т «Х олдингова ком панія «Бліц-Інформ» за адресою : м.Київ. вул.С ергієн ка. 18
(їхати від стан ц ії м етро «Ч ернігівська» трам ваям и № 22. 23. 33 або від стан ц ії м етро «Л ісова* трам ваям и № 8 . 29
до зуп и н ки «К арельський провулок*).
П очаток сем інару - о
10.00,
реєстрація - з
9.30.
П овн а вартість сем інару -
600
грн.
(з ПДВ).
Для передплатників -
знижки
Д о вартості сем інару входять лекція, обід у день занять.
Видоються оригінали бухгалтерських документів.
6
БУХГАЛТЕРІЄ № 23 (854) ■ 8 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 4 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 6 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст