К ассовы е документы
составить приходный ордер на такую «изъятую» вы-
ручку (и сделать соответствующую запись в кассо-
вой книге). Квитанция приходного ордера должна
храниться на месте проведения расчетов (у касси-
Образец заполнения расходного кассового ордера
ра-оператора РРО) до окончания кассового дня
(в том числе и на сл>чай внеплановой проверки), что-
бы подтвердить соответствие наличности в кассовом
ящике РРО сумме проведенных расчетных операций.
ООО «М арципан»
(найменування підприємства (установи, організації))
Додаток З
до Положення про ведення касових операцій
у національній валют в Україні
Типова форма № КО-2
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ______
12121212
_______
Видатковий касовий ордер
Від
_____
июня
___
2002
р.
Номер
документа
Дата
складання
Кореспондуючий
рахунок, субрахунок
Код аналітичного
рахунку
Сума
Код цільового
призначення
1
2
3
4
5
6
7
8
120
29.06.2009
-
372
-
360.00
-
-
Видати
Непоседе Николаю ГРИПОр^еДИНУ.
.
(прізвище, ім’я, по батькові)
Підстава:
на командировочные расходы
Сума
гристе шееТЬДе.еЯІ.
/
(словами)
Додаток:
копия приказа'по предприятию от 26,06,2000.^5.22.
Керівник_________ 1
/ /
________
Транжир ко С. С.
Головний бухгалтер
_грн.
00
коп.
^ррізвищє, ініціали)
Одержав:
ТРИСТЄ/і1ЄС.П?ДЄС8І.
_____________
______
И Ю Н Я
20
0 2
р.
(словами)
Підпис одержувача
За
паспорту СО 000001 вы данном у РУВП Центрального оа
<
Береж ливая И. И.
прізвище, ініціали)
грн.
00
коп.
(найї
ня, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
P .S .
О
других кассовых документах, утвержденных НБУ, читайте в наших следующих публикациях.
8 8 0 0 5 0 1 7 3 9 0
(
Б У Х Г А Л Т Е Р І Я
представляє
Збірник систематизованого законодавства
Р Р О
і
к а с а :
Р е к л а м а
складна простота готівкових розрахунків
Дата виходу - листопад 2009 року
Мабуть, важко знайти суб’єкта підприємництва, який би не стикався у своїй діяльності з готівковими
розрахунками. Ну а у сфері торгівлі та послуг робота з готівкою - невід'ємна частина трудових буднів. Готівковий
обіг потребує глибоких знань відповідного законодавства, а необізнаність загрожує серйозними штрафними
санкціями. Чи можна цього уникнути або хоча б звести до мінімуму? Можна! Необхідно лише правильно
організувати роботу з готівкою і суворо дотримуватись регламентованого законодавством порядку розрахунків.
А допоможе у цьому збірник, в якому буде опубліковано всі необхідні для щоденної роботи нормативні акти та
подані у форматі відповідей на запитання аналітичні матеріали.
БУХГАЛТЕРИЯ № 23 (854) ■ 8 ИЮНЯ 2009 ГОДА
61
предыдущая страница 59 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 61 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст